Przejdź do treści głównej

Broszura informacyjna dla beneficjentów pomocy PROW 2014-2020 – poradnik jak unikać najczęściej popełnianych błędów


Broszura przygotowana została przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Celem powstania broszury jest redukcja błędów popełnianych przez wnioskodawców i beneficjentów działań/poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.


Błędy popełniane przez wnioskodawców i beneficjentów w poprzednim okresie programowania zostały w wyniku analizy posiadanych przez Agencję informacji zebrane i przypisane do poniższych typów błędów: błędy formalne (wnioski niekompletne/niepoprawnie wypełnione); nieznajomość przepisów prawa oraz zasad przyznawania pomocy; niespełnienie kryteriów dostępu niezbędnych do przyznania pomocy; rozbieżność między stanem deklarowanym (umową, wnioskiem) a stanem faktycznym; błędy dotyczące identyfikacji kosztów inwestycji; błędy dotyczące postępowań ofertowych; błędy dotyczące zamówień publicznych; niedotrzymanie zobowiązań.
Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić, iż błędy popełniane były przez wnioskodawców i beneficjentów na wszystkich etapach obsługi operacji tj. na etapie weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy, na etapie weryfikacji wniosku o płatność oraz na etapie kontroli ex-post.


W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż najwięcej popełnianych błędów przez beneficjentów występuje na etapie wypełniania formularza wniosku. Do tego typu błędów zakwalifikowano błędy formalne związane z niepoprawnym lub niekompletnym wypełnieniem wniosku lub załączników do wniosku. Stwierdzane w tym zakresie błędy wskazują na nieprawidłowe działanie beneficjenta i wynikają m. in. z niewystarczającej znajomości instrukcji wypełniania wniosków oraz braku staranności i rzetelności w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. Błędy zidentyfikowane w tym obszarze skutkują m. in. na koniecznością wzywania wnioskodawców do uzupełnień, ograniczają możliwości przeprowadzania kontroli krzyżowych lub weryfikacji dostępnych wnioskodawcy limitów, utrudniają ocenę racjonalności planowanych do poniesienia kosztów, wysokości pomocy, a tym samym wydłużają ocenę wniosków i mogą być powodem odmowy przyznania pomocy.


Kolejnym obszarem wyróżnionym pod względem częstotliwości występowania są błędy związane z niespełnieniem kryteriów dostępu do przyznania pomocy oraz rozbieżności pomiędzy stanem deklarowanym (umową, wnioskiem) a stanem faktycznym.


Również znaczną ilość prezentują błędy związane z nieznajomością przepisów prawa i zasad przyznawania pomocy oraz błędy dotyczące identyfikacji kosztów inwestycji.
Pozostałe błędy stanowią mniej liczną grupę i są to: błędy dotyczące postępowań w zakresie zamówień publicznych, błędy dotyczące postępowań ofertowych oraz błędy związane z niedotrzymaniem zobowiązań.


Poniżej przedstawiono wskazówki dla beneficjentów mające na celu uniknięcie błędów przy ubieganiu się o pomoc w ramach poddziałań PROW 2014-2020.

Do pobrania:

Broszura informacyjna dla beneficjentów pomocy PROW 2014-2020

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś