Przejdź do treści głównej
Logotypy "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Utworzenie strony internetowej dot. PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

KRYTERIA WYBORU LSR


1.Ile wynosi średnia liczba bezrobotnych w województwie, względem której będzie oceniane kryterium? (pkt 1.1.1 kryteriów wyboru)
Kryterium 1.1 pkt 1) "Liczba bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym na obszarze LSR przekracza liczbę bezrobotnych w relacji do liczby osób w wieku produkcyjnym w województwie, w którym LSR ubiega się o wybór - 0 albo 7 pkt"
Z Banku Danych Lokalnych należy pobrać informacje o:
1) liczbie bezrobotnych - Bank Danych Lokalnych GUS/Dane roczne/Rynek pracy/Bezrobocie rejestrowane/Bezrobotni zarejestrowani wg płci (NTS-5, 2003-2014); z wyboru jednostek terytorialnych wg poziomu NTS wybrać Województwa, Gminy miejskie (1), Gminy wiejskie (2) oraz Gminy miejsko-wiejskie (3); płeć - ogółem; lata - 2013; bez dodatkowych agregatów; oraz
2) liczbie osób w wieku produkcyjnym - Bank Danych Lokalnych GUS/Dane roczne/Ludność/Stan ludności/Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci (NTS-5, 1995-2014); z wyboru jednostek terytorialnych wg poziomu NTS wybrać Województwa, Gminy miejskie (1), Gminy wiejskie (2) oraz Gminy miejsko-wiejskie (3); wiek- w wieku produkcyjnym; płeć - ogółem; lata - 2013; bez dodatkowych agregatów
Należy zsumować liczbę bezrobotnych dla gmin objętych LSR (w sumie należy uwzględnić zarówno gminy które w całości są objęte LSR jak i gminy, których tylko część, np. tylko obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej, objęty jest LSR) Podobnie należy zsumować liczbę osób w wieku produkcyjnym
Podzielić ustalone w powyższy sposób liczbę bezrobotnych na obszarze gmin objętych LSR przez liczbę osób w wieku produkcyjnym i zaokrąglić zgodnie z zasadami matematycznymi do trzech miejsc po przecinku i wyrazić w % (wynikiem będzie procent z dokładnością do jednego miejsca po przecinku).
Porównać ustalone w powyższy sposób wartości z danymi dla danego województwa ustalonymi w sposób analogiczny (iloraz sumy liczby bezrobotnych z całego województwa i sumy liczby osób w wieku produkcyjnym z całego województwa zaokrąglony do trzech miejsc po przecinku, wyrażony w %) lub pobrać gotowe dane z BDL GUS - Dane roczne/ Rynek pracy / Bezrobocie rejestrowane / Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg płci (NTS-5, 2003-2014); z wyboru jednostek terytorialnych wg poziomu NTS wybrać tylko Województwa, płeć - ogółem; lata - 2013; bez dodatkowych agregatów.

2.W odniesieniu do kryterium 1.1 co składa się na dochód podatkowy gminy (czy jest to ogólna kwota? Które składowe podatku dochodowego bierzemy pod uwagę? (podatek od nieruchomości, rolny, od środków transportu?)
Dochód podatkowy gminy na 1 mieszkańca to informacja publikowana przez Ministerstwo Finansów, a stanowiąca podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Dane za 2013 rok to dane prezentowane przez MF jako Wskaźniki dochodów podatkowych dla poszczególnych gmin na 2015 r.

3.Ile wynosi średni dochód podatkowy województwa wielkopolskiego na 1 mieszkańca, względem którego będzie oceniane kryterium? (pkt 1.1.2 kryteriów wyboru)
Kryterium 1.1 pkt 2) „Dochód podatkowy gminy na 1 mieszkańca na obszarze LSR (obliczony jako średnia z gmin tworzących obszar LSR) jest niższy niż średni obliczony dla województwa, w którym LSR ubiega się o wybór – 0 albo 7 pkt”
Dochód podatkowy gminy na 1 mieszkańca to informacja publikowana przez Ministerstwo Finansów, a stanowiąca podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Dane za 2013 rok to dane prezentowane przez MF jako Wskaźniki dochodów podatkowych dla poszczególnych gmin na 2015 r.
„Dochód podatkowy gminy na 1 mieszkańca na obszarze LSR” to średnia arytmetyczna wskaźników G dla gmin tworzących obszar LSR.
„Dochód podatkowy gminy na 1 mieszkańca dla danego województwa” to średnia arytmetyczna wskaźników G dla wszystkich gmina z tego województwa. (Uwaga: to nie jest wskaźnik W! tylko średnia arytmetyczna ze wskaźników G).

4.Ile wynosi średnia liczba mieszkańców objętych LSR w latach 2007-2013, względem której będzie oceniane kryterium? (pkt 1.1.3 kryteriów wyboru)
Liczba mieszkańców obszaru realizacji LSR (nowej LSR) powinna być według stanu na 31.12.2013 r. (zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o RLKS).
Natomiast do ustalenia średniej liczby mieszkańców objętych LSR/LSROR w latach 2007-2013 w województwie, w którym LSR ubiega się o wybór należy wziąć dane, które były brane pod uwagę przy zawieraniu umów "ramowych" zarówno w ramach PROW 2007-2013 jak i PO RYBY 2007-2013 i ustalaniu wysokości budżetów w ramach LSR/LSROR (2007-2013), a więc dane z zawartych umów ramowych w tych dwóch programach z perspektywy 2007-2013.
W średniej liczbie mieszkańców należy uwzględnić wszystkie LSR i LSROR, które były realizowane w perspektywie 2007-2013, a liczbę ludności według stanu na 31.12.2013 r. należy brać z umów ramowych (zarówno „wiejskich” jak i „rybackich”) uwzględniając ewentualne aneksy rozszerzające obszar objęty LSR. Dotyczy to także LSR, których realizacja została przerwana – rozwiązana umowa ramowa. (doprecyzowanie w stosunku do wcześniejszej odpowiedzi na to pytanie – pytanie nr 93 z pierwszego zestawienia, nr 4 z zakresu „Wątpliwości odnośnie kryteriów wyboru”)

5.Czy niektóre dane np. wskaźnik G dla województwa, średnia liczba bezrobotnych obliczona dla całego obszaru wszystkich LGD w miastach pow. 20 tys. mieszkańców itp., będą „obliczone/podane” przez SW, tak żeby nie było rozbieżności w wyliczaniu tych danych.
Źródła danych są powszechnie dostępne a w kwestii dotyczącej miast powyżej 20 tys. mieszkańców – dotyczy to jedynie woj. kujawsko-pomorskiego

6.W kryterium 2. "reprezentatywność składu organu decyzyjnego LGD" wskazane jest jako źródło danych: "załącznik do wniosku o wybór - dane wszystkich członków organu decyzyjnego".
Zgodnie z informacjami przekazywanymi na szkoleniach, oraz zapisami ustawy o RLKS do składu rady mają zostać wybrane osoby prawne (np. Gmina Mrągowo), a nie konkretne osoby z imienia i nazwiska reprezentujące te osoby w organie. Te konkretne osoby mają być następnie wskazane przez uprawniony organ. Proszę o sprecyzowanie czy dane, o których mowa w kryterium 2 mają dotyczyć osoby prawnej (gminy, stowarzyszenia), czy konkretnej osoby wskazanej przez ten podmiot i czy należy dołączyć na etapie składania wniosku o wybór LSR dokument wyznaczający tę konkretną osobę z imienia i nazwiska.
Zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 1 członkami zwyczajnymi LGD mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województw. Ust. 5 wskazuje ponadto, iż członkowie rady będący osobami fizycznymi uczestniczą w jej pracach, w tym biorą udział w głosowaniu nad jej uchwałami, osobiście, a członkowie będący osobami prawnymi – przez organ uprawniony do reprezentowania tej osoby prawnej albo pełnomocnika umocowanego do uczestniczenia w pracach rady.
W świetle powyższego wypełniając załącznik nr 4 „Dane wszystkich członków organu decyzyjnego wnioskodawcy” do formularza wniosku, należy podać następujące informacje:
 Kolumna 2: Nazwisko i imię/imiona członka organu decyzyjnego LGD lub w przypadku członka będącego osobą prawną, nazwisko i imię osoby go reprezentującej.
 Kolumna 3: Nazwa reprezentowanej gminy,
 Kolumna 4: Sektor, którego przedstawicielem jest członek organu decyzyjnego LGD
Należy wybrać z listy po kliknięciu w odpowiednią komórkę odpowiedni sektor/grupę, które dany członek reprezentuje  Kolumna 5: Nazwa reprezentowanej instytucji
Jeżeli członkiem organu decyzyjnego wnioskodawcy jest osoba fizyczna, to w kolumnie 5 należy wstawić znak „-”. Jeżeli członkiem jest osoba prawna, w miejscu tym należy wskazać jego nazwę.
 Kolumna 6: Czy członek organu decyzyjnego jest kobietą?
Należy odpowiedzieć na pytanie, wybierając z listy po kliknięciu w odpowiednią komórkę (TAK/NIE) – dotyczy osoby wskazanej w kolumnie 2.
 Kolumna 7: Czy członek organy decyzyjnego LGD jest powyżej 35. roku życia?
Należy odpowiedzieć na pytanie, wybierając z listy po kliknięciu w odpowiednią komórkę (TAK/NIE) ) – dotyczy osoby wskazanej w kolumnie 2.
 Kolumna 8: Dokument potwierdzający przedstawicielstwo danego sektora
Należy wpisać nazwę dokumentu, który określa przedstawicielstwo w danym sektorze danego członka organu decyzyjnego LGD. W przypadku członka będącego osobą prawną dokument ten powinien wskazywać osoby uprawnione do reprezentacji (nie dotyczy wójta/burmistrza/prezydenta miasta/starosty).

7.Pytanie odnośnie kryteriów oceny LSR
Kryterium nr 3 Wiedza i doświadczenie osób zaangażowanych w opracowanie i realizację LSR oraz standardy wiedzy i kompetencji określone dla LGD.
a) Jak należy rozumieć współpracę w punkcie 3: „3) Wyznaczono zadania w zakresie animacji lokalnej i współpracy i przewidziano metody ich pomiaru.
- Czy chodzi o projekty współpracy z LGD?
- Czy chodzi o współpracę partnerską w ramach LGD?
- Czy chodzi o współpracę np. ze środowiskiem lokalnym?
b) w przypadku 1 pracownika biura posiadającego doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność w ramach PO RYBY 2007-2013:
- Czy określona jest wysokość etatu, czy może to być np. 1/2 etatu?
- Jak wykazać fakt że przygotowywał wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność – jak to wykazać jeśli chcielibyśmy zatrudnić osobę prowadzącą działalność gospodarczą która pisała wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność w ramach PO RYBY 2007-2013?
- Od kiedy musi być zatrudniona ta osoba? wystarczy w grudniu przed złożeniem wniosku czy powinniśmy już teraz aby wykazać jej zaangażowanie w opracowywanie LSR?

Ad. a
Poprzez współpracę , o której mowa w kryterium nr 3 ( „Wyznaczono zadania w zakresie animacji lokalnej i współpracy i przewidziano metody ich pomiaru”) należy rozumieć współpracę ze środowiskiem lokalnym.
Ad. b – Ad. b
- nie została określona wysokość etatu
- kandydat na pracownika z pewnością będzie miał obowiązek udokumentować swoje doświadczenie i będzie potrafił to zrobić.
- IZ nie ingeruje w kontrakty zawierane pomiędzy Wnioskodawcą a pracownikiem ale wydaje się logicznym, że skoro LGD chce uzyskać punkty w ramach konkursu to musi spełnić kryterium już w trakcie konkursu.

8.W kryterium zapisano: ”przyjęte procedury przewidują przejrzysty sposób postępowania w sytuacji rozbieżnych ocen w ramach kryteriów, procedury uwzględniają ustanowienie osoby/komisji, której zadaniem będzie czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru, poprawności dokumentacji, zgodności formalnej- czy rolę komisji może pełnić Zarząd lub Komisja Rewizyjna?
Zadania związane z wyborem operacji należą w całości i niepodzielnie do organu decyzyjnego, natomiast jego obsługa techniczna związana m.in. z czuwaniem nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru, poprawnością dokumentacji, zgodności formalnej może być dokonywana przez dowolną osobę/organ wskazaną przez LGD.

9.Kryteria oceny LGD Pkt. 6.1 „Doświadczenie LGD lub podmiotu…” należy doprecyzować sposób obliczania średniej arytmetycznej w przypadku gdy LGD tworzą dwie lub więcej dotychczasowych LGD/LGR. Rożne sposoby obliczania mogą znacząco zmieniać wynik. Np. LGD A – budżet w okresie 2007-2013 – 15 mln, wykorzystanie 50% (czyli 7,5 mln) LGD B – budżet 3 mln wykorzystanie 90% (czyli 2,7 mln), średnia z procentowego wykorzystania wynosi 70% (50+90)/2, natomiast po podzieleniu sumy kwot wykorzystanych środków przez sumę budżetów otrzymamy 57% (7,5+2,7)/(15+3).
Jednocześnie należy szczegółowo wyjaśnić jak obliczać stopień wykorzystania budżetu gdy część obszaru LGD weszła w skład nowego LGD – czy obliczamy budżet dla tej części obszaru i procentowe wykorzystanie szacujemy na podstawie zrealizowanych przez podmioty z tej części obszaru projektów w ramach 413 oraz proporcjonalnie (do wielkości obszaru) 421 i 431 czy w jakiś inny sposób.
W uwadze do sposobu oceny/uszczegółowienia kryterium mowa jest o średniej arytmetycznej, a nie o średniej arytmetycznej ważonej, zatem chodzi o średnią arytmetyczną (prostą) - iloraz sumy składników i liczby zsumowanych składników.
Jeśli w skład nowej LGD wchodzi tylko część obszaru dotychczasowej LGD, również bierze się pod uwagę dane dotyczące LSR, która obejmowała tę część obszaru i wylicza się średnią arytmetyczną – brak tutaj wskazania ze przy wyliczaniu średniej arytmetycznej należy szacować wykorzystanie z użyciem określonej proporcji – średnia arytmetyczna obejmuje pełne dane LGD/LGR uwzględnianych w tym rachunku.

10.Jak rozumieć kryterium 4.2, czy dotyczy ono tylko Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Województwa Podlaskiego?
Nie, dotyczy ono wszystkich województw. Różny jest jednak sposób oceny tego kryterium w zależności od tego czy oceniana LGD jest LGD z miasta powyżej 20 tys. mieszkańców finansowana w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego, czy też jest ona inną grupą.

11.Odnośnie kryterium wyboru LSR nr 6b. Jaki jest czasookres brany pod uwagę podczas obliczania wartości projektów zrealizowanych przez LGD, a finansowanych z innych źródeł niż PROW 2007-2013 lub oś 4 PO RYBY 2007-2013.

Również okres 2007-2013. Brak jest ograniczenia, co do okresu w którym doświadczenie zostało nabyte w ramach innych niż PROW 2007-2013 i PO RYBY 2007-2013 programów w kontekście kryterium wyboru LSR nr 6.1.b.
(zmiana w stosunku do wcześniejszej odpowiedzi na to pytanie – pytanie nr 100 z pierwszego zestawienia, nr 11 z zakresu „Wątpliwości odnośnie kryteriów wyboru”)

12.Kryteria wyboru LSR
Punkt 10 litera b – „Wykorzystano co najmniej 3 partycypacyjne metody konsultacji na każdym kluczowym etapie prac nad opracowaniem LSR” –w jaki sposób LGD ma określić kluczowy etap prac, a oceniający stwierdzić że akurat o ten kluczowy etap prac na opracowaniem LSR chodziło. Ile ma być tych kluczowych etapów?
Zgodnie z informacją zawartą w Poradniku dla LGD kluczowe etapy prac nad opracowaniem LSR to:
1) diagnoza i analiza SWOT
2) określanie celów i wskaźników w odniesieniu do opracowania LSR oraz opracowanie planu działania
3) opracowanie zasad wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru
4) opracowanie zasad monitorowania i ewaluacji,
5) przygotowanie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR

13.W pkt 18 w części B2 karty oceny wniosku o wybór LSR wskazano warunek dotyczący udziału w budżecie poddziałania 19.2 środków przeznaczonych na tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy. Jednocześnie wskazano, że weryfikacja spełnienia tego warunku będzie odbywać się w oparciu o budżet LSR. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu Konkursu (Struktura i wymagania dotyczące LSR) w budżecie LSR nie zostaną wprost zawarte informacje dotyczące tego jaki % środków przeznaczonych na poddziałanie 19.2 zostanie przeznaczony na wsparcie operacji polegających na tworzeniu lub utrzymaniu miejsc pracy. W związku z powyższym dokumenty w obecnym swoim kształcie nie precyzują w jaki sposób Samorząd Województwa może zweryfikować spełnienie warunku określonego w pkt 18 części B2 karty oceny wniosku o wybór LSR.
Sugeruje się uściślenie informacji dotyczących sposobu weryfikacji spełnienia warunku określonego w pkt 18 części B2 karty oceny wniosku o wybór LSR. W obecnym swoim kształcie jedynym źródłem informacji dotyczących udziału kwot przeznaczonych na realizację operacji polegających na tworzeniu lub utrzymaniu miejsc pracy jest formularz planu działania. Dokument ten jednak wykazuje powiązanie celów LSR z kwotami przeznaczonymi na ich realizację. Cele LSR mogą zostać sformułowane w różny sposób, w tym również w taki który uniemożliwi jednoznaczne przypisanie kwot przeznaczonych na ich realizację z kwotami przeznaczonymi na wsparcie operacji w zakresie tworzenia i utrzymania miejsc pracy.

Weryfikacja przedmiotowego warunku odbywa się przede wszystkim w oparciu o Plan działania, w powiązaniu jednakże z budżetem. Należy przy tym zaznaczyć, iż jak wskazano w samej karcie oceny weryfikacji spełnienia warunków udziału w konkursie dokonuje się przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych źródeł weryfikacji.

14.Czy są wytyczne dotyczące planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura?
Czy LGD -y same tworzą harmonogram szkoleń uwzględniając jedynie terminy z podziałem na lata bez kluczowej tematyki i zakresu?
Jest to w gestii LGD i podlega ocenie

15.Odnośnie kryterium wyboru LSR nr 10. Czy za partycypacyjna metodę konsultacji wykorzystaną podczas opracowywania LSR mogą zostać uznane następujące metody partycypacji: funkcjonowanie otwartego punktu konsultacyjnego w siedzibie LGD, zogniskowany wywiad grupowy, warsztaty strategiczne dla liderów obszaru LSR, ankietyzacja, sonda na stronie internetowej, składanie fiszek projektowych?
Katalog narzędzi, metod i technik, które służyć mogą do prowadzenia działań partycypacyjnych na poszczególnych etapach prac nad strategią znajduje się na stronie projektu „Decydujmy razem”,
www.dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl
lub na stronie
http://partycypacja.fise.org.pl/x/777930.
Dostępna tam Baza dobrych praktyk partycypacji pozwala sprawdzić, czy wybrane przez LGD metody zawierają element partycypacyjny (elementu takiego wydają się być pozbawione punkt konsultacyjny w siedzibie LGD, czy składanie fiszek projektowych).

16.Na czym polega podejście zintegrowane? Kryterium 13a
Należy wykorzystać wskazówki olreslone w Poradniku… , nie podaje on jednak gotowych przykładów. Każda społeczność powinna opracować własny, nieszablonowty pomysł na zintegrowany charakter LSR, będący efektem konkretnej, indywidualnej diagnozy obszaru i analizy SWOT, Dopiero z wyników ww. analiz można wyciągnąć wnioski, dla których celów i przedsiewzieć można zastosować zintegorwane podejście. Według Poaradnika… zintegrowane podejście nie powinno być rozumiane jako konieczność wskazania w LSR rozwiazań dla więksozsci problemów obszatru a także nadania im tej samej wagi. Ważne jest, aby skupić się na wyborze celów i działań które przyniosą najkorzystniejsze zmiany i w spoób kompleksowy i spójny rozwiąza dane problemy

17.Co oznacza branża?
Wyjaśnienie w Poradniku

18.Czy istnieje katalog kryteriów ewaluacyjnych które powinna zastosować LGD w kryterium 15?

Nie ma katalogu kryteriów ewaluacyjnych, LGD wybiera takie, które w szerokim aspekcie będą wskazywały na sposoby monitoringu LSR ,analizy realizacji założonych w LSR wskaźników i informowały o niezrealizowanych obszarach tym samym wskazując na konieczność interwencji w danym obszarze.

19.Czy doświadczenie pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim będzie punktowane w ramach kryterium nr 3?
TAK

20.Czy Lokalna Grupa Działania, która skorzystała ze środków Osi 4 PO RYBY 2007-2013 (Lokalna Grupa Działania i Lokalna Grupa Rybacka to dwa odrębne podmioty) otrzyma punkty w ramach kryterium 6.1 b?
NIE, nie są punktowane żadne operacje realizowane przez LGD/LGR ze środków osi 4 PO Ryby lub osi 4 Leader.

21.W kryteriach wyboru LGD – kryterium „Stopień zgodności LSR z celami określonymi w realizowanych programach” jest mowa o tym, że cele i przedsięwzięcia LSR są zgodne z celami przekrojowymi PROW oraz, że „kryteria wyboru oraz wskaźniki LSR zapewniają bezpośrednie osiągnięcie wskaźników określonych dla tych celów” – o jakich wskaźnikach mówi to kryterium - czy chodzi tutaj o wskaźniki wskazane w „ZAŁĄCZNIKU NR 1 LISTA OBSZARÓW TEMATYCZNYCH I WSKAŹNIKÓW DLA PROW 2014-2020”?
NIE, chodzi o wskaźniki określone w LSR, załącznik podaje jedynie wskaźniki, które należy uwzględnić w LSR w przypadku realizowania operacji w danym zakresie, nie jest to zamknięty katalog wskaźników koniecznych do określenia w LSR.

22.PARTYCYPACJA W związku z przekazanymi do MRiRW uwagami i komentarzami dotyczacymi odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 15 z części „Wątpliwości odnośnie kryteriów wyboru”, MRiRW przedstawia dodatkowe wyjaśnienia odnośnie metod partycypacyjnych wykorzystywanych w trakcie prac nad LSR.
W pierwszej kolejności zauważyć należy, iż Poradnik dla LGD wskazuje Bazę dobrych praktyk partycypacji prowadzoną w ramach projektu „Decydujmy razem”, jako źródło narzędzi, metod i technik, które „służyć mogą do prowadzenia działań partycypacyjnych na poszczególnych etapach prac nad strategią”. Co więcej bazę tę określa się, jako pomocną przy wyborze właściwych metod współpracy z mieszkańcami i podmiotami działającymi na obszarze objętym LSR, co oznacza, iż nie stanowi ona ani jedynego ani też zamkniętego katalogu przedmiotowych metod.
Niezależnie od powyższego, MRiRW rekomenduje korzystanie z ww. bazy, jako z rzetelnego i zweryfikowanego źródła metod, których partycypacyjny charakter nie budzi wątpliwości.
Nie ma przeszkód, aby w pracach nad LSR posiłkować się także innymi, wybranymi przez grupy metodami. Niemniej jednak, aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości przy ocenie LSR odnośnie partycypacyjnego charakteru tych metod należałoby w strategii zawrzeć ich krótki opis wskazujący, w jaki sposób metoda ta przyczyniła się do zaktywizowania lokalnej społeczności do udziału w opracowywaniu LSR.

23.Czy zatrudnienie co najmniej 50% pracowników posiadających doświadczenie dotyczy stanu na dzień składania wniosku o wybór LSR czy odnosi się do stanu docelowego wynikającego z opisów stanowisk? Czy za spełnione można uznać to kryterium w przypadku gdy pracownicy są zatrudnieni przez fundację, która jest członkiem stowarzyszenia ubiegającego się o wybór? (kryterium 3: „Wiedza i doświadczenie osób zaangażowanych w opracowanie i realizację LSR oraz standardy wiedzy i kompetencji określone dla LGD”)
Oceniając LSR pod kątem spełnienia powyższego kryterium w wysokim stopniu, komisja ds. wyboru LSR zweryfikuje m.in. czy z przedstawionego opisu wynika, że co najmniej 50% pracowników zatrudnionych w biurze LGD posiada doświadczenie i niezbędną wiedzę do wdrażania i aktualizacji dokumentów strategicznych o zasięgu regionalnym/lokalnym.
Wskazane powyżej 50% odnieść należy do osób zatrudnionych (w ramach umowy o pracę) w biurze LGD (a nie osób zatrudnionych przez członków tej LGD), która złożyła wniosek o wybór LSR, na dzień złożenia tego wniosku.

24.Jak policzyć procent wykorzystania środków w okresie 2007-2013 w przypadku gdy nowa LSR obejmuje również gminy z innych LSR?
W pytaniu zapewne chodzi o kryterium 6.1 „Doświadczenie LGD lub podmiotu wchodzącego w skład LGD, a będącego odrębnych LGD lub LGR w okresie 2007-2013”
Badając kryterium bierze się pod uwagę całą umowę ramową (LSR) lub całe umowy ramowe. Niezależnie od tego czy są różnice w obszarze pomiędzy starym a nowym okresem. Kryterium dotyczy doświadczenia LGD lub podmiotu wchodzącego w skład LGD, a nie doświadczenie obszaru.

25.O jaki budżet LSR chodzi w kolumnie 4 załącznika nr 17 do wniosku o wybór LSR?
Mając na uwadze treść kolumny 3 i kolumny 5 budżet wskazany w kolumnie 4 powinien dotyczyć operacji realizowanych przez beneficjentów innych niż LGD a więc w przypadku PROW 2007-2013 budżet przeznaczony na działanie 413. Nie należy do tego budżetu wliczać kwot dotyczących realizacji projektów współpracy czy związanych z kosztami bieżącymi i aktywizacją.

26.Czy metodą partycypacyjną może być powołanie punktu kontaktowo/doradczego w ramach biura LGD?
Patrz odpowiedź na pyt. 5

27.Przyznawanie punktów w ramach kryterium 6:
a) z wnioskiem o wybór dwufunduszowej strategii zamierza wystąpić dotychczasowa LGR legitymująca się określonym wykorzystaniem budżetu w ramach LSROR. W okresie programowania 2007-2013 na części obszaru objętego LSROR funkcjonowała – niezależnie – LGD realizująca LSR w ramach PROW 2007-2013. LGD funkcjonująca w ramach PROW 2007-2013 – jako podmiot – jest członkiem dotychczasowego LGR, która wystąpi z wnioskiem o wsparcie.
Czy w opisanej sytuacji, oceniając strategie w ramach kryterium 6.1, pod uwagę należy wziąć wyłącznie budżet LGR, czy również LGD i wyliczyć średnią arytmetyczną obydwu budżetów?
b) z wnioskiem o wybór dwufunduszowej strategii zamierza wystąpić dotychczasowa LGD legitymująca się określonym wykorzystaniem budżetu w ramach LSROR. W okresie programowania 2007-2013 na części obszaru objętego LSROR funkcjonowała – niezależnie – LGD realizująca LSR w ramach PROW 2007-2013. LGD funkcjonująca w ramach PROW 2007-2013 – jako podmiot – nie jest członkiem dotychczasowego LGR, która wystąpi z wnioskiem o wsparcie.
Czy w opisanej sytuacji, oceniając strategię w ramach kryterium 6.1, pod uwagę należy wziąć wyłącznie budżet LGR, czy również LGD?
c) z wnioskiem o wybór LGR zamierza wystąpić nowopowstałe stowarzyszenie (nie będące ani LGD ani LGR w okresie 2007-2013),które obszarowo obejmuje gminy wchodzące w skład różnych LGD/LGR okresu programowania 2007-2013, przy czym żaden z tych podmiotów nie jest członkiem nowopowstałego stowarzyszenia.
Proszę o potwierdzenie, że w opisanej sytuacji strategię należy ocenić w ramach kryterium 6.2.
d) z wnioskiem o wybór LGR zamierza wystąpić nowopowstałe stowarzyszenie (nie będące ani LGD ani LGR w okresie 2007-2013), które obszarowo obejmuje gminy wchodzące w skład różnych LGD/LGR okresu programowania 2007-2013, przy czym jeden z tych podmiotów jest członkiem nowopowstałego stowarzyszenia.
Proszę o potwierdzenie, że w opisanej sytuacji strategię należy ocenić w ramach kryterium 6.1 i uwzględnić jedynie wykorzystanie budżetu przez LGD/LGR z okresu programowania 2007-2013, które jest członkiem nowopowstałego stowarzyszenia.
e) z wnioskiem o wybór LGD zamierza wystąpić nowopowstałe stowarzyszenie (nie będące ani LGD ani LGR w okresie 2007-2013), które obszarowo obejmuje gminy wchodzące w skład dwóch różnych LGD okresu programowania 2007-2013. Oba podmioty są członkami nowopowstałego stowarzyszenia.
Proszę o potwierdzenie, że w opisanej sytuacji strategię należy ocenić w ramach kryterium 6.1 i uwzględnić wykorzystanie budżetu przez oba LGD z okresu programowania 2007-2013, które są członkami nowopowstałego stowarzyszenia.

Kryterium 6.1, jak sam opis wskazuje, dotyczy doświadczenia „LGD lub podmiotu wchodzącego w skład LGD, a będącego odrębnym LGD lub LGR w okresie 2007-2013”, z kolei kryterium 6.2 – „podmiotu niebędącego LGD lub LGR w okresie 2007-2013 ani nieposiadającego w swoim składzie podmiotu będącego odrębnym LGD lub LGR w okresie 2007-2013”.
Jednocześnie zgodnie z uwagą do kryterium 6.1 „w przypadku gdy LGD tworzą dwie lub więcej dotychczasowych LGD/LGR dla pkt a i b wylicza się średnią arytmetyczną; w przypadku gdy w skład nowej LGD wchodzi tylko część obszaru dotychczasowej LGD, również bierze się pod uwagę dane dotyczące LSR, która obejmowała tę część obszaru dotychczasowej LGD, również bierze się pod uwagę dane dotyczące LSR, która obejmowała tę część obszaru i wylicza się średnią arytmetyczną”.
Mając na uwadze powyższe w przypadku, o którym mowa w pytaniu w pkt a, b, d i e punkty przyznaje się w ramach kryterium 6.1 i pod uwagę wziąć należy dane dotyczące LGD składającej wniosek (o ile była LGD lub LGR w okresie 2007-2013) oraz LGD i LGR z okresu 2007-2013 będących członkami LGD składającej wniosek. W przypadku LGD, dla których brane są pod uwagę dane więcej niż jednej LGD/LGR należy wyliczyć średnią arytmetyczną.
Z kolei w przypadku, o którym mowa w pytaniu w pkt c punkty przyznaje się w ramach kryterium 6.2.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś