Przejdź do treści głównej
Logotypy "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Utworzenie strony internetowej dot. PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zarządzanie zasobami wodnymi

Poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi”


W ramach poddziałania 4.3 „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ww. Programie stwierdzono, iż Polska należy do krajów o najniższych zasobach wodnych w Europie. Z uwagi, że rolnictwo jest oparte na zasobach wodnych i ich dostępność jest czynnikiem warunkującym produkcyjność gleby właściwym jest wsparcie inwestycji mających na celu poprawę gospodarki wodnej na terenach rolniczych.

Przedmiotowe działanie przewiduje dofinansowanie inwestycji związanych z budową lub przebudową urządzeń wodnych i hydrotechnicznych na ciekach, które służyć mają ograniczeniu odpływu wody i zwiększeniu możliwości retencjonowania wody. Planowane zadania będą obejmowały inwestycje na ciekach wodnych zlokalizowanych na gruntach rolnych lub leśnych, poprawiających bilans wody i zwiększających jej dostępność dla rolnictwa i leśnictwa.


Beneficjent
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Dokładne warunki przyznania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” oraz umowa o przyznaniu pomocy.

Załączniki:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy,
  2. Wzór umowy przyznania pomocy,
  3. Wniosek o płatność.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś