Przejdź do treści głównej
Logotypy "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Utworzenie strony internetowej dot. PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

LSR - KOSZTY BIEŻĄCE


1.Działania animacyjne, aktywizacyjne – czy są jakieś ramy wspierania zadań? Jakie działania (formy) LGD będą mogły realizować oprócz szkoleń, warsztatów i doradztwa?
Czy będzie wówczas możliwa realizacja wydarzeń promocyjnych (plenerowych), wyjazdy studyjne, wydawnictwa, itp. ?
W przypadku PROW 2014-2020 pomoc w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” przyznawana będzie w formie zryczałtowanej (flat rate financing) i będzie wypłacane jako odpowiedni % postępu finansowego w ramach wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013. Podstawowe warunki przyznania i wypłaty pomocy zostały określone w projekcie rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania tej pomocy, a więcej wymogów zapewne znajdzie się w formularzu umowy o przyznaniu pomocy opracowywanym przez ARiMR. Co istotne pomoc nie jest przyznawana w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

2.Zgodnie z treścią załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu (Struktura i wymagania dotyczące LSR) LSR powinna zawierać informacje dotyczące tego jaka część budżetu ma planowo zostać przeznaczona na wsparcie kosztów bieżących (art. 35 ust. 1 lit d rozporządzenia 1303/2013), a jaka ma zostać przeznaczona na wsparcie aktywizacji (art. 35 ust. 1 lit e rozporządzenia 1303/2013). Jednocześnie jednak załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu (sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR) nie zawiera żadnych informacji o sposobie podziału środków przeznaczonych na koszty bieżące i aktywizację w ramach poddziałania 19.4.
Pomoc w ramach poddziałania 19.4 PROW 2014-2020 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” przyznawana jest w formie ryczałtowej (flat rate financing). Nie planuje się wprowadzać ograniczeń co do sposobu podziału kwoty wsparcia przez LGD na koszty bieżące czy też koszty aktywizacji.

3.W jaki sposób podzielić środki na koszty bieżące i aktywizację?
Nie ma konieczności podziału

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś