Przejdź do treści głównej
Logotypy "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Utworzenie strony internetowej dot. PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

LSR - PROJEKTY WSPÓŁPRACY


1.Co w sytuacji gdy opisany w LSR projekt współpracy za który LGD uzyskała dodatkowe pkt. w ocenie, nie będzie jednak w przyszłości realizowany?
LGD nie realizując takiego projektu współpracy nie zrealizuje założonych z LSR dla tego projektu wskaźników, co może mieć wpływ na realizację całej LSR. Należy, przy tym pamiętać, iż zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 5 Zmiana umowy oraz jej załączników nie może wpływać na zmniejszenie liczby punktów otrzymanych przez LGD w poszczególnych kryteriach w ramach oceny LSR.

2.Projekty współpracy – jak je zaprezentować w LSR ogólnie czy szczegółowo, partnerzy - przygotować: listy intencyjne?, umowy o współpracy?, Czy musimy na etapie strategii wskazać partnerów?
Zgodnie z informacją zawartą w PROW 2014-2020 i Poradniku dla LGD jeżeli projekt współpracy zawarty jest w LSR, LGD musi określić szczegółowo cele i wskaźniki LSR jakie projekt ten będzie realizować. Na etapie konkursu na wybór LSR poza powyższymi informacjami wymagany też będzie ogólny opis projektu, w tym wskazanie potencjalnych partnerów. Ponadto niezbędne będzie także uwzględnienie projektów współpracy w budżecie LSR. Należy przy tym pamiętać, iż zgodnie z załącznikiem nr 6 do regulaminu konkursu pt. „Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR” maksymalna kwota środków działania LEADER przewidziana na poddziałanie 19.3 PROW, która może być uwzględniona w LSR na etapie wyboru LSR stanowi równowartość 2 % kwoty przewidzianej na poddziałanie 19.2 PROW. Umowa ramowa gwarantuje każdej takiej LGD dostępność powyższej kwoty do końca 2018 r.
Jednocześnie § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 wskazuje, iż pomoc w ramach przedmiotowego poddziałania jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 dla jednej LGD wynosi nie więcej niż 5% wysokości środków określonych w umowie ramowej zawartej na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności na poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, z tym że pomoc na operacje polegające wyłącznie na przygotowaniu projektu współpracy nie może przekroczyć 1% wysokości tych środków”.
Powyższe rozwiązanie umożliwia każdej LGD realizację projektów współpracy w ramach zagwarantowanej im do końca 2018 r. kwoty. Jednocześnie grupy mają też możliwość ubiegania się o dodatkowe środki (w ramach limitu wskazanego w rozporządzeniu) składając kolejne wnioski o przyznanie pomocy do wyczerpania dostępnych środków.
Mając na uwadze powyższe, LGD planując w LSR projekty współpracy może skorzystać z jednego z poniższych scenariuszy:
- LGD planuje w LSR projekt współpracy do limitu 2% i taki projekt odzwierciedla w, planie działania i budżecie;
- LGD planuje w LSR projekt współpracy do limitu 5% - w takim przypadku w LSR plan działania uwzględnia cele i wskaźniki dla podwyższonej kwoty, natomiast budżet zawiera jedynie kwotę z limitu 2%. Dodatkowo w LSR znajduje się informacja o zaplanowaniu realizacji projektów współpracy ponad gwarantowany limit. W takiej sytuacji LGD może od razu po wyborze wystąpić z wnioskiem o przyznanie pomocy w pełnej kwocie.

3.Projekty współpracy – do i po 2018 roku:
a) Do jakiego etapu odnosi się rok 2018 (złożenie WOPP, podpisanie umowy, realizacja projektu, rozliczenie?), dotyczy projektów planowanych do realizacji „do 2018 r.”;
b) Na konferencji w Koszęcinie była mowa o tym, że LGD mogą od razu zaplanować projekty „po 2018 r”, jednak – zgodnie z zapisami umowy ramowej – nie będą mieć zagwarantowanych środków. Kiedy i w jaki sposób „dzielone” będą środki znajdujące się w puli krajowej? Kiedy i na jakiej zasadzie będzie możliwy aneks do umowy ramowej w tym zakresie?
c) Czy projekty zaplanowane do realizacji „po 2018 r.” będą mogły być dopiero składane/ podpisywane umowy/ realizowane po 1 stycznia 2018 r.?
d) Czy w LSR należy dzisiaj odrębnie wskazywać projekty do realizacji do i po 2018 r.?
e) Czy projekt/ projekty współpracy zaplanowane do realizacji (w tym po 2018), których wartość przekracza 2% budżetu LSR należy uznać za spełniające kryterium oceny dotyczące „współpracy z innymi LGD”? Jeśli tak, w jaki sposób „zagwarantować” środki, aby nie doszło do sytuacji w której LGD otrzyma za to kryterium punkty, a projekt nie będzie możliwy do realizacji z powodu braku środków? Czy też w ramach kryterium należy odnieść się wyłącznie do projektów do 2% budżetu dla których LGD może mieć od razu „zagwarantowane” środki?

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do regulaminu konkursu pt. „Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR” maksymalna kwota środków działania LEADER przewidziana na poddziałanie 19.3 PROW, która może być uwzględniona w LSR na etapie wyboru LSR stanowi równowartość 2 % kwoty przewidzianej na poddziałanie 19.2 PROW. Umowa ramowa gwarantuje każdej takiej LGD dostępność powyższej kwoty do końca 2018 r.
Jednocześnie § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wskazuje, iż pomoc w ramach przedmiotowego poddziałania jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 dla jednej LGD wynosi nie więcej niż 5% wysokości środków określonych w umowie ramowej zawartej na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności na poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, z tym że pomoc na operacje polegające wyłącznie na przygotowaniu projektu współpracy nie może przekroczyć 1% wysokości tych środków”.
Powyższe rozwiązanie umożliwia każdej LGD realizację projektów współpracy w ramach zagwarantowanej im do końca 2018 r. kwoty. Jednocześnie grupy mają też możliwość ubiegania się o dodatkowe środki (w ramach limitu wskazanego w rozporządzeniu) składając kolejne wnioski o przyznanie pomocy do wyczerpania dostępnych środków.
Mając na uwadze powyższe, LGD planując w LSR projekty współpracy może skorzystać z jednego z poniższych scenariuszy:
- LGD planuje w LSR projekt współpracy do limitu 2% i taki projekt odzwierciedla w, planie działania i budżecie;
- LGD planuje w LSR projekt współpracy do limitu 5% - w takim przypadku w LSR plan działania uwzględnia cele i wskaźniki dla podwyższonej kwoty, natomiast budżet zawiera jedynie kwotę z limitu 2%. Dodatkowo w LSR znajduje się informacja o zaplanowaniu realizacji projektów współpracy ponad gwarantowany limit. W takiej sytuacji LGD może od razu po wyborze wystąpić z wnioskiem o przyznanie pomocy w pełnej kwocie.

4.Czy projekty współpracy powinny zostać opisane w LSR bardzo konkretnie? Czy należy podać konkretnych partnerów projektu? Czy należy przedłożyć do konkursu konkretne dokumenty np. umowy, listy intencyjne?
Zgodnie z informacją zawartą w PROW 2014-2020 i Poradniku dla LGD jeżeli projekt współpracy zawarty jest w LSR, LGD musi określić szczegółowo cele i wskaźniki LSR jakie projekt ten będzie realizować. Na etapie konkursu na wybór LSR poza powyższymi informacjami wymagany też będzie ogólny opis projektu, w tym wskazanie potencjalnych partnerów. Ponadto niezbędne będzie także uwzględnienie projektów współpracy w budżecie LSR. Należy przy tym pamiętać, iż zgodnie z załącznikiem nr 6 do regulaminu konkursu pt. „Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR” maksymalna kwota środków działania LEADER przewidziana na poddziałanie 19.3 PROW, która może być uwzględniona w LSR na etapie wyboru LSR stanowi równowartość 2 % kwoty przewidzianej na poddziałanie 19.2 PROW. Umowa ramowa gwarantuje każdej takiej LGD dostępność powyższej kwoty do końca 2018 r.
Jednocześnie § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 wskazuje, iż pomoc w ramach przedmiotowego poddziałania jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 dla jednej LGD wynosi nie więcej niż 5% wysokości środków określonych w umowie ramowej zawartej na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności na poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, z tym że pomoc na operacje polegające wyłącznie na przygotowaniu projektu współpracy nie może przekroczyć 1% wysokości tych środków”.
Powyższe rozwiązanie umożliwia każdej LGD realizację projektów współpracy w ramach zagwarantowanej im do końca 2018 r. kwoty. Jednocześnie grupy mają też możliwość ubiegania się o dodatkowe środki (w ramach limitu wskazanego w rozporządzeniu) składając kolejne wnioski o przyznanie pomocy do wyczerpania dostępnych środków.
Mając na uwadze powyższe, LGD planując w LSR projekty współpracy może skorzystać z jednego z poniższych scenariuszy:
- LGD planuje w LSR projekt współpracy do limitu 2% i taki projekt odzwierciedla w, planie działania i budżecie;
- LGD planuje w LSR projekt współpracy do limitu 5% - w takim przypadku w LSR plan działania uwzględnia cele i wskaźniki dla podwyższonej kwoty, natomiast budżet zawiera jedynie kwotę z limitu 2%. Dodatkowo w LSR znajduje się informacja o zaplanowaniu realizacji projektów współpracy ponad gwarantowany limit.
W takiej sytuacji LGD może od razu po wyborze wystąpić z wnioskiem o przyznanie pomocy w pełnej kwocie.
Uwaga: zgodnie z umową LSR nie może podlegać zmianą w zakresie powodującym zmniejszenie liczby punktów otrzymanych w ramach wyboru a więc LGD będzie musiała zaplanowany projekt współpracy zrealizować.

5.Co należy rozumieć w pojęciu stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LSR (proj. współpr) – czy można w tym wypadku np. organizować szkolenia, stworzyć inkubator przedsiębiorczości?
W ramach operacji z zakresu stworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR nie przewiduje się sfinansowania miejsca pracy a jedynie stworzenie warunków do jego utworzenia np. poprzez zainicjowanie współpracy lokalnych przedsiębiorców, wypromowanie produktu lokalnego wytwarzanego przez lokalnych producentów czy też poprzez przytoczone w pytaniu szkolenia.

6.Co w sytuacji gdy opisany w LSR projekt współpracy za który LGD uzyskała dodatkowe pkt. w ocenie, nie będzie jednak w przyszłości realizowany?
LGD nie realizując takiego projektu współpracy nie zrealizuje założonych z LSR dla tego projektu wskaźników, co może mieć wpływ na realizację całej LSR. Należy, przy tym pamiętać, iż zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 5 Zmiana umowy oraz jej załączników nie może wpływać na zmniejszenie liczby punktów otrzymanych przez LGD w poszczególnych kryteriach w ramach oceny LSR.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś