Przejdź do treści głównej
Logotypy "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Utworzenie strony internetowej dot. PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

LSR - PROTESTY


1.W jakim zakresie do LGD ma zastosowanie art. 56 i 60 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020)? W jaki sposób zapewnić zachowanie warunku, o którym mowa w art. 56 i 60 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), w sytuacji, gdy procedury przewidują ocenę projektu przez wszystkich członków Rady?
Zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U poz. 1146, z późn. zm.), dalej „ustawa PS”, w zw. z art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), dalej „ustawa RLKS”, LGD w terminie 14 dni od dnia otrzymania protestu weryfikuje wyniki dokonanej przez siebie oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście, i:
1) dokonuje zmiany podjętego rozstrzygnięcia, co skutkuje odpowiednio skierowaniem operacji do właściwego etapu oceny albo umieszczeniem go na liście operacji wybranych przez LGD w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej, informując o tym wnioskodawcę, albo
2) kieruje protest wraz z otrzymaną od wnioskodawcy dokumentacją do zarządu województwa, załączając do niego stanowisko dotyczące braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia, oraz informuje wnioskodawcę na piśmie o przekazaniu protestu.
Z kolei zgodnie z art. 60 ustawy PS w zw. z art. 22 ust. 8 ustawy RLKS w rozpatrywaniu protestu (realizowanym przez zarząd województwa), w weryfikacji, o której mowa w art. 56 ust 2, a także w ponownej ocenie, o której mowa w art. 58 ust. 3 (realizowanych przez LGD) nie mogą brać udziału osoby, które były zaangażowane w przygotowanie projektu lub jego ocenę, i przepis art. 24 § 1 KPA (wyłączenia pracowników organu) stosuje się odpowiednio, przy czym przepis ten nie ma zastosowania do tych zadań, które są realizowane przez LGD w zakresie wyłączenia osób zaangażowanych w przygotowanie operacji (wniosku) lub jej ocenę.

2.Czy w przypadku, gdy „listę projektów wybranych” zatwierdza Rada, może ona – w świetle zapisów, o których mowa w pkt.1 - głosować nad zmienianą listą?

Tak.

3.Czy w przypadku, gdy LGD założy, że ponownej oceny projektu dokonuje inny organ (zarząd, bądź wyodrębniona „komisja”) muszą zostać spełnione parytety o których mowa w art.32 ust.2 lit.b oraz art.34 ust.3 lit.b rozporządzenia 1303?
Ponownej oceny dokonuje ten sam organ, który dokonał pierwszej oceny – organ do którego właściwości należy wybór operacji.

4.Czy LGD może być stroną w postępowaniu administracyjnym przed sądami?
Zgodnie z art. 64 ustawy PS w zw. z art. 22 ust. 8 ustawy RLKS w zakresie nieuregulowanym w ustawie (ustawach PS i ustawie RLKS) do postępowania przed sądami administracyjnymi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dalej „ustawa PPSA”, określone dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4, z wyłączeniem art. 52-55, art. 61 § 3-6, art. 115-122, art. 146, art. 150 i art. 152 tej ustawy.
Ani przepisy ustawy PS, ani przepisy ustawy RLKS nie regulują kwestii związanych ze stronami i uczestnikami postępowania, co z kolei uregulowane zostało w art. 32 i 33 ustawy PPSA, mających zastosowanie do postępowania przed sądami administracyjnymi w przypadkach określonych w przepisach ustawy PS stosowanych odpowiednio do procedury odwoławczej, o której mowa w art. 22 ustawy RLKS.
Zgodnie z art. 32 ustawy PPSA w postępowaniu w sprawie sądowoadministracyjnej stronami są skarżący oraz organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Może to zatem być także LGD.

5.Czy minimalna liczba punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b oraz art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy RLKS to minimalna liczba punktów w ramach pojedynczych kryteriów wyboru czy też łączna liczba punktów w ramach wszystkich kryteriów?
Przez minimalna liczbę punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy RLKS należy rozumieć zarówno łączną liczbę punktów uzyskanych w ramach wszystkich kryteriów wyboru („minimum globalne”), jak i również liczbę punktów w ramach poszczególnych, pojedynczych kryteriów wyboru („minimum cząstkowe”).
W przepisie tym mowa jest bowiem o minimalnej liczbie punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. Zatem przez minimalną liczbę punktów należy rozumieć każde minimum (zarówno „cząstkowe” jak i „globalne”), którego osiągnięcie warunkuje wybór operacji, a którego nieosiągnięcie sprawia, że wniosek o przyznanie pomocy na taką operacje nie jest przekazywany do zarządu województwa (zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy RLKS) i na takie operacje nie może być przyznana pomoc, a wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy RLKS.

6.W materiale „Procedury odwoławcze (…)” zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa mowa jest, że można się odwołać się m.in. od nieterminowego złożenia wniosku/ braku zgodności z zakresem tematycznym. Z czego wynika takie prawo, bowiem art. 22 ust. 1 ustawy o RLKS wskazuje, że prawo przysługuje od:
1) negatywnej oceny zgodności operacji z LSR albo
2) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo
3) wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
Z kolei art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS wskazuje, że ocena zgodności z LSR jest odrębnym elementem w stosunku do oceny terminowości złożenia wniosku i zgodności z zakresem tematycznym, tzn. ocena terminowości złożenia wniosku i zgodności z zakresem nie jest elementem oceny zgodności z LSR, od której przysługuje protest.
Zgodnie z częścią wspólną wyliczenia w art. 22 ust. 1 ustawy o RLKS, prawo wniesienia protestu przysługuje podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 (wnioskodawcy). Istotnie, w wyliczeniu zawartym w art. 22 ust. 1 ustawy RLKS wprost nie wskazano, że stwierdzenie przez LGD nieterminowości złożenia wniosku lub stwierdzenie przez LGD niezgodności z zakresem tematycznym daje wnioskodawcy prawo do protestu.
Niemniej jednak takie rozstrzygnięcia LGD prowadzą do sytuacji, kiedy operacja nie uzyskuje minimalnej liczby punktów, a więc spełniona jest przesłanka, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o RLKS.
Warto zauważyć, ze zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 5 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w zw. z art. 22 ust. 3 ustawy o RLKS, protest zawiera wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem.
Oczywiście nie chodzi o prawo protestu w sytuacji kiedy wniosek jest złożony nieterminowo, a raczej w sytuacji kiedy Rada LGD nie wybiera operacji z uwagi na nieterminowość złożenia wniosku, podczas gdy wnioskodawca się z tym nie zgadza artykułując to w proteście zgodnie z wspomnianym wyżej przepisem art. 54 ust. 2 pkt 5 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w zw. z art. 22 ust. 3 ustawy o RLKS.
Podobnie w kwestii zgodności z zakresem. Jeśli LGD twierdzi że operacja nie jest zgodna z zakresem, a wnioskodawca – że jest, to wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu.
Jedną sprawą jest stanowisko/rozstrzygnięcie LGD (może być prawidłowe lub nie, i tego dotyczy protest), a inną stan faktyczny (ten jest niezmienny). Prawo protestu przysługuje jeśli wnioskodawca kwestionuje stanowisko/rozstrzygnięcie LGD w kwestii oceny stanu faktycznego.
Może to dotyczyć także terminowości złożenia wniosku oraz zgodności operacji z zakresem tematycznym podobnie jak zgodności z LSR czy oceny operacji na podstawie kryteriów wyboru. W każdym z tych przypadków może dojść do wykluczenia wnioskodawcy przez LGD z możliwości uzyskania wsparcia.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś