Przejdź do treści głównej
Logotypy "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Utworzenie strony internetowej dot. PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

LSR - KWESTIE PROCEDURALNE


1.Czy właściwe jest usunięcie z wniosku i karty oceny logotypów programów z których LSR nie będzie współfinansowana oraz logotypów województwa kujawsko-pomorskiego i podlaskiego?
Wniosek i karta oceny zawierają logotypy programów w ramach których współfinansowany będzie instrument RLKS. Zawiera on też logotypy instytucji zarządzających uczestniczących w przygotowaniu dokumentów konkursowych. Przesłane SW wersje dokumentów zostały w takiej formie zaakceptowane przez instytucje zarządzające.

2.Proszę o wyjaśnienie rozwiązania technicznego związanego z przekazaniem „Karty Oceny Wniosku o Wybór Strategii RLKS” przez Organizatora do prac Komisji nad oceną LSR. W Regulaminie konkursu nie wskazano czasu przewidzianego dla Organizatora na ocenę formalną wniosku uwzględniającą uzupełnienia i ewentualne dodatkowe wyjaśnienia.
Zgodnie z regulaminem konkursu wyboru LSR dokonuje się w terminie 4 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków. Załącznik nr 6 do regulaminu dodatkowo wskazuje, iż zarządy województw przekazują instytucji zarządzającej PROW informacje dotyczące LSR spełniających warunki wyboru i LGD spełniających warunki udziału w konkursie w terminie miesiąca od dnia upływu terminu składania wniosków o wybór LSR. Oznacza to, iż ocenę zgodności z warunkami udziału w konkursie (w tym niezbędne uzupełnienia) należy zakończyć w przeciągu miesiąca od dnia upływu terminu składania wniosków o wybór LSR.

3.Do formularza karty oceny wniosku o wybór LSR (załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu) nie sporządzono instrukcji wypełnienia zawierającej schemat postępowania dotyczący wypełnienia poszczególnych punktów zwłaszcza w części B2
Nie przewiduje się wydania instrukcji wypełniania karty oceny wniosku.

4.Formularz umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w § 3 ust. 3 odwołuje się do liczby mieszkańców obszaru objętego LSR zameldowanych na pobyt stały. Jednocześnie zgodnie z zapisami instrukcji wypełniania wniosku o wybór lokalnych strategii rozwoju w części V formularza wniosku (Obszar i ludność objęte LSR) Wnioskodawcy są zobowiązani do podania liczby ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania. Do ludności faktycznie zamieszkałej na terenie danej jednostki terytorialnej wg GUS zaliczamy: a) stałych mieszkańców, z wyjątkiem osób przebywających poza miejscem zamieszkania przez okres powyżej 3 miesięcy w kraju oraz wszystkie osoby przebywające za granicą (bez względu na okres ich nieobecności) b) osoby przebywające czasowo przez okres powyżej 3 miesięcy, przybyłe z innego miejsca w kraju. W związku z powyższym zapisy formularza umowy ramowej nie są spójne zapisami instrukcji wypełniania wniosku o wybór LSR w zakresie liczby ludności obszaru objętego LSR.

Postanowienie § 3 ust. 3 nie określa żadnego prawa ani obowiązku którejkolwiek ze stron umowy ramowej – ma charakter informacyjny, wskazując liczbę ludności, która została ustalona w prawidłowo wypełnionym wniosku o wybór LSR w oparciu o dane GUS.
Oczywiście chodzi o liczbę mieszkańców wg faktycznego miejsca zamieszkania. GUS nie dysponuje danymi o liczbie zameldowanych na pobyt stały wg. stanu na 31 grudnia 2013 r.

5.Zgodnie z §10 Regulaminu Konkursu „LGD, której LSR została wybrana najpóźniej na 7 dni przed podpisaniem umowy ramowej, przekazuje organizatorowi wypełniony harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR, stanowiący załącznik nr 2 do umowy ramowej”. W związku z powyższym wątpliwości podlega kwestia jaki tryb postępowania należy zastosować w celu zweryfikowania poprawności sporządzonego harmonogramu, oraz jak należy postąpić w przypadku gdy został on błędnie wypełniony? Czy należy przekazać ewentualne uwagi LGD i wstrzymać termin podpisania umowy do czasu przekazania przez LGD poprawnego harmonogramu.
W takim przypadku należy wezwać LGD do poprawek i dostarczenia poprawionej wersji harmonogramu w dniu podpisania umowy ramowej.

6.1) Zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt (4 Regulaminu konkursu: co najmniej 50% wskaźników LSR planowanych do osiągnięcia ze środków EFMR związane jest z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy.
Proszę o doprecyzowanie czy te 50% odnosi się do:
- wskaźników na poziomie przedsięwzięć,
- wskaźników na poziomie celów szczegółowych,
- wskaźników na poziomie celów ogólnych,
- wszystkich wskaźników na 3 poziomach celów łącznie,
2) Czy w ramach LSR finansowanych jedynie z EFMR również możliwa będzie realizacja projektów grantowych?
3) Czy w 1 egzemplarzu składa się wniosek + załączniki? 4) LSR ma liczyć 80 stron z załącznikami, nie wliczamy do tego wniosku?
5) Czy umieszczamy logotypy na załącznikach dołączanych do wniosku?
6) Jaką nazwą powinniśmy się posługiwać w dokumentach konkursowych - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ,,...” czy Rybacka Lokalna Grupa Działania?

Ad. 1 Z uwagi na problemy interpretacyjne art. 4 ust.3 pkt 4 regulaminu konkursu, wyjaśniamy, iż punkt dotyczący wskaźników LSR planowanych do osiągnięcia ze środków EFMR związanych z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy odnosi się do wartości środków finansowych przeznaczonych na realizację tych wskaźników.
W konsekwencji w §8 ust 2 pkt 2 wzoru umowy ramowej również zawarto warunek wykorzystania 50% środków finansowych na realizację operacji związanych z utworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy.
Ad. 2 Tak (regulacje dotyczące projektów grantowych zawarte są w projekcie rozporządzenia o trybie i warunkach priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020).
Ad. 3 Tak, u organizatora należy złożyć 1 egzemplarz wniosku i załączników. Organizator potwierdza złożenie wniosku na jego kopii.
Ad. 4 LSR wraz z załącznikami nie przekracza 80 stron (120 stron w przypadku wielofunduszowych LSR). Wniosek nie stanowi części LSR, nie jest też jej załącznikiem (to LSR jest załącznikiem do wniosku), a zatem nie należy wliczać go do powyższego limitu. Dodatkowo, tworząc LSR należy pamiętać, iż powinna być ona dokumentem spójnym zawierającym wszystkie elementy wymienione w załączniku nr 3 do regulaminu „Struktura LSR”. Niedopuszczalne jest umieszczanie informacji, które, z uwagi na powyższy limit, nie zmieściły się w LSR w dodatkowych dokumentach.
Ad. 5 Nie ma wymogu umieszczania logotypów na załącznikach dołączanych do wniosku.
Ad. 6 Artykuł 4 ustawy o RLKS mówi o LGD, natomiast decyzja dotycząca nazwy własnej należy do Stowarzyszenia, w przypadku monofunduszowych rybackich LGD IZ akceptuję nazwę własną Rybacka Lokalna Grupa Działania

7.Załącznik nr 4 do wniosku o wybór LSR. W kolumnie nr 7 należy podać informacje „Czy członek organu decyzyjnego LGD ma poniżej 35 lat?”. Czy wystarczy oświadczenie LGD czy też LGD powinna załączyć dokumenty potwierdzające wiek członka organu decyzyjnego?
Zdaniem SW zgodnie z wzorem załącznika nr 4 do wniosku LGD zaznacza jedynie, który z członków organu decyzyjnego ma poniżej 35 lat i nie dołącza żadnych dokumentów potwierdzających.
Nie ma wymogu załączenia dokumentu potwierdzającego wiek członka organu decyzyjnego.

8.Załącznik nr 6 do wniosku o wybór LSR - Uchwały rad gmin. Czy zapis w uchwale ze wskazaniem konkretnego obszaru objętego LSR jest wymagany tylko w przypadku finansowania z EFRR lub EFS, czy może także z EFRROW?
Pytanie niezrozumiałe. Z czego wynika że w uchwale ma być wskazanie konkretnego obszaru objętego LSR?

9.Co w przypadku gdy LGD dokonuje zmian w Statucie natomiast KRS nie zdąży tych zmian zaakceptować. Czy w takim przypadku Uchwała LGD jest wystarczająca na potwierdzenie wprowadzonych zmian.
Na etapie wyboru SW potwierdza w KRS nazwę i numer KRS grupy. Pozostałe zmiany nie będą mieć wpływu na wybór.

10.Czy dopuszczalne byłoby wypełnienie pierwszej części karty oceny przez upoważnionych przez Zarząd Województwa pracowników Departamentu PROW?
Tak

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś