Przejdź do treści głównej
Logotypy "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Utworzenie strony internetowej dot. PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

LSR - KWESTIE RYBACKIE


1.W załączniku nr 6 do Regulaminu Konkursu (sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR) nie wskazano żadnych informacji dotyczących sposobu obliczenia maksymalnej dopuszczalnej kwoty przeznaczonej na sfinansowanie operacji polegających na rozwijaniu i wspieraniu współpracy (art. 35 ust. 1 lit c rozporządzenia 1303/2013) realizowanych w ramach PO RYBY 2014-2020.
Brak jasnych regulacji w w/w zakresie może prowadzić do sytuacji gdy dana LGD w nieracjonalny sposób dokona podziału środków finansowych przeznaczając na realizację operacji polegających na współpracy niewspółmiernie więcej środków niż na realizację pozostałych zakresów wsparcia.
Regulacje dotyczące intensywności pomocy oraz kwoty dofinansowania działań z zakresu współpracy zostały zawarte w projekcie rozporządzenia o trybie i warunkach przyznawania pomocy w ramach priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020. Projekt rozporządzenia w najbliższym czasie zostanie poddany konsultacjom publicznym.

2.Zgodnie z § 8 ust. 11 Regulaminu Konkursu w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi zadeklarowanymi w załączniku nr 8 a danymi potwierdzonymi przez MIR-PIB lub IRS organizator wzywa Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień w tym zakresie wraz z niezbędnymi dokumentami np. umowami o pracę, fakturami sprzedaży ryb. Z analizy wskazanych przepisów prawa wynika, że w przypadku wystąpienia nawet nie wielkich rozbieżności pomiędzy wskazanymi danymi organizator wzywa do wyjaśnień Wnioskodawcę.
Dodatkową kwestią jest sposób i tryb weryfikacji wyjaśnień złożonych prze RLGD w zakresie stwierdzonych rozbieżności. W szczególności weryfikacja dokumentów finansowo księgowych i umów o pracę – może znacznie spowodować powstanie wielu niejasności co do sposobu ich weryfikacji i tym samym znacznie wydłużyć ocenę spełnienia warunków udziału w konkursie.
Przepis był konsultowany z prawnikami, którzy wskazali takie rozwiązanie jako bardziej transparentne. W takim wypadku Komisja nie może zaniechać zwrócenia się do wnioskodawcy o przedstawienie wyjaśnień. Po stronie wnioskodawcy będzie leżał obowiązek udowodnienia, że dane, które zawarł we wniosku o wybór LSR są prawidłowe.
Podstawowym źródłem danych do weryfikacji są dane sprawozdawane do IRS i MIR-BIP, jeżeli RLGD w sposób skrupulatny wyliczy poziom spełnienia parametrów „zatrudnienie w sektorze rybackim” oraz „roczną produkcję/połowy ryb”, Komisja nie będzie zobowiązana do występowania do wnioskodawcy z prośbą o wyjaśnienia.

3.Zgodnie z zapisami w karcie oceny wniosku o wybór LSR w części B1.2 weryfikacji kompletności i poprawności podlegają załączniki obowiązkowo przedkładane przez Wnioskodawcę. W pkt 7 wskazano formularz informacji o grupach defaworyzowanych. Zgodnie z zapisami §4 ust. 2-4 regulaminu konkursu konieczność spełnienia warunku związanego z wykazaniem grup defaworyzowanych nie dotyczy LSR realizowanych przy udziale jedynie środków z EFMR. Jednocześnie jednak dla pytania 7 w części B1.2 karty oceny wniosku o wybór LSR nie wskazano opcji „NIE DOTYCZY”.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że w § 4 regulaminu konkursu wskazane są warunki udziału konkursu, bez spełnienia których LSR nie podlega dalszemu procedowaniu. W istocie, w przypadku EFMR wykazanie grup de faworyzowanych nie stanowi takiego warunku. Niemniej wskazać należy, że aby LSR uzyskała punkty np. w ramach kryterium 4.1 Jakość planu komunikacyjnego, w tym podejście do grup docelowych określonych w LSR należy zdefiniować grupę/y docelowe, w tym grupę/y de faworyzowaną/e oraz określić plan komunikacji z tą/tymi grupami. Należy wskazać docelowe efekty działań komunikacyjnych i określić sposób dotarcia do grupy. W przypadku EFMR kryterium uznaje się za wysoko spełnione jeżeli dodatkowo określono plan komunikacji z osobami z sektora rybackiego (rybakami, ich rodzinami, osobami, które utraciły pracę na statku rybackim, osobami dotkniętym niepełnosprawnością z powodu pracy na statku rybackim). A zatem wypełnienie przez wnioskodawcę załącznika nr 7 oraz załączenie go do wniosku o wybór LSR jest niezbędne aby uzyskać punkty w konkursie.

4.W pkt 22 części B2 karty oceny wniosku o wybór LSR wskazano warunek dotyczący zawarcia w LSR finansowanej z EFMR co najmniej 50% wskaźników dotyczących utworzenia i utrzymania miejsc pracy. Jednocześnie nie przedstawiono żadnych danych dotyczących sposobu weryfikacji tego warunku w tym czy 50% wskaźników odnosić należy do liczby wskaźników czy wartości środków finansowych przeznaczonych na realizację tych wskaźników. Jednocześnie we wzorze umowy ramowej w §8 ust 2 pkt 2 odniesiono się wprost do warunku wykorzystania 50% środków finansowych na realizację operacji związanych z utworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy (a nie do % udziału w osiągnięciu wskaźników).
Z uwagi na problemy interpretacyjne art. 4 ust.3 pkt 4 regulaminu konkursu, wyjaśniamy, iż punkt ten odnosi się do wartości środków finansowych przeznaczonych na realizację wskaźników związanych z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy.
W konsekwencji w §8 ust 2 pkt 2 wzoru umowy ramowej również zawarto warunek wykorzystania 50% środków finansowych na realizację operacji związanych z utworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy.

5.Zarówno Regulamin Konkursu jak i dołączone do niego załączniki nie precyzują w jaki sposób organizator konkursu ma przekazać do IRS załącznik nr 8 w celu uzyskania niezbędnych informacji dotyczących m.in. wartości produkcji mierzonej w przychodach z działalności rybackiej.
Brak danych teleadresowych na jakie ma być przekazany załącznik nr 8 do weryfikacji przez odpowiedni Instytut. Wątpliwości i związane z tym obawy budzi również brak przedstawienia trybu udzielenia odpowiedzi przez weryfikujący załącznik Instytut (w jakim czasie należy spodziewać się odpowiedzi) co niewątpliwie ma wpływ na termin przeprowadzenia weryfikacji warunków udziału w konkursie i termin przekazania LSR do oceny Komisji wybierającej.

Termin weryfikacji dokonywanej przez IRS i MIR zostanie określony w umowie pomiędzy tymi podmiotami a IZ (zgodnie z sugestiami prawników). Przewiduje się, że termin ten będzie wynosił 10 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kopii załącznika 8.

6.Pierwszy wiersz tabeli Załącznika nr 2 do umowy ramowej mylnie wskazuje iż należy go wypełnić dla poddziałania „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” który jest związany z realizacją PROW 2014-2020. W związku z powyższym wątpliwości podlega kwestia jak należy wypełnić harmonogram w przypadku finansowania operacji z EFMR w ramach PO „Rybactwo i Morze”, biorąc pod uwagę fakt, iż ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego nie wymienia takiego poddziałania
Załącznik nr 2 ma zastosowanie również do EFRM i wydaje się, że jest jasne o jakiego typu operacje chodzi w harmonogramie, w związku z tym w harmonogramie należy uwzględnić całość wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 (zmiana w stosunku do wcześniejszej odpowiedzi na to pytanie – pytanie nr 123 z pierwszego zestawienia, nr 6 z zakresu „Kwestie rybackie”)

7.Formularz planu działania, który zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu Konkursu stanowi integralną część LSR zawiera odwołanie jedynie do PROW i RPO. Jednocześnie informacje zawarte w załączniku nr 6 do Regulaminu Konkursu nie wskazują by plan działania był przedkładany jedynie w przypadku realizacji LSR finansowanych w ramach RPO i PROW
To tylko przykładowe programy, w żaden sposób nie powoduje to niemożności wskazania PO RYBY

8.W § 8 pkt. 9 regulaminu konkursu nie podano w jakim terminie MIR-PIB i IRŚ są zobowiązane potwierdzić organizatorowi, czyli SW, dane zawarte w załączniku nr 8
Termin weryfikacji dokonywanej przez IRS i MIR zostanie określony w umowie pomiędzy tymi podmiotami a IZ (zgodnie z sugestiami prawników). Przewiduje się, że termin ten będzie wynosił 10 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kopii załącznika 8.

9.W § 8 pkt. 10 regulaminu konkursu jest napisane, że w przypadku województwa: pomorskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego kopie załącznika nr 8 do wniosku wysyłane będą w celu weryfikacji do MIR-PIB, natomiast w przypadku pozostałych województw do IRS.
W województwie warmińsko-mazurskim ww. załącznik powinien być wysłany do IRS i MIR, ponieważ w woj. warmińsko-mazurskim rybacy nad Zalewem Wiślanym składają sprawozdania RRW 19 i 20 do MIR a rybacy śródlądowi RRW 22, 23 do IRS.
Termin weryfikacji dokonywanej przez IRS i MIR zostanie określony w umowie pomiędzy tymi podmiotami a IZ (zgodnie z sugestiami prawników). Przewiduje się, że termin ten będzie wynosił 10 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kopii załącznika 8.

10.Prosimy o jednoznaczną odpowiedź dot. wliczania wkładu własnego JST oraz ich jednostek i kwestii pomniejszania budżetu LSR o ten wkład.

Informacja w tym zakresie zamieszczona została w:
1) zał. Nr 6 do regulaminu (część A pierwszy akapit) Kwota dostępnych środków obejmuje zarówno wkład EFRROW, jak i wymagany krajowy wkład środków publicznych. Zgodnie z PROW jednolita wielkość wkładu EFRROW to 63,63%, w związku z czym wymagany krajowy wkład środków publicznych to 36,37%. W przypadku operacji gdzie beneficjentem jest jednostka sektora finansów publicznych krajowym wkładem środków publicznych jest wkład własny tej jednostki na poziomie zapewniającym wymaganą wysokość krajowego wkładu (36,37%), a pomoc wypłacana przez agencję płatniczą, równa 63,63% kosztów kwalifikowalnych w całości finansowana jest ze środków EFRROW. W pozostałych przypadkach pomoc wypłacana przez agencję płatniczą (w wysokości określonej zgodnie z obowiązującymi przepisami) w 63,63% finansowana jest ze środków EFRROW, a w 36,37% ze środków budżetu państwa.
oraz
2) w § 6 pkt 7 formularza umowy ramowej:
Przy ustalaniu wysokości dostępnych środków uwzględnia się kwoty środków własnych beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych, stanowiące wymagany krajowy wkład środków publicznych.

11.Czy jest możliwe, żeby z IRŚ otrzymać informację (chociaż zbiorowe) o zatrudnionych rybakach, wielkość jednostek połowowych?
Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem przekazywanie i udostępnianie danych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2012 r. , poz. 591 z późn. zm.). W myśl art. 38 ww. ustawy:
„1. Nie mogą być publikowane ani udostępniane dane jednostkowe uzyskane w badaniach statystycznych statystyki publicznej.
2. Nie mogą być publikowane ani udostępniane uzyskane w badaniach statystycznych statystyki publicznej informacje statystyczne możliwe do powiązania i zidentyfikowania ich z konkretną osobą oraz dane indywidualne, charakteryzujące wyniki ekonomiczne działalności podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności jeżeli na daną agregację składa się mniej niż trzy podmioty lub udział jednego podmiotu w określonym zestawieniu jest większy niż trzy czwarte całości...”.
W związku z powyższym Instytut Rybactwa Śródlądowego oraz Morski Instytut Rybacki jest zobowiązany do udostępniania (z zachowaniem przepisów ww. ustawy) zbiorczych zestawień danych dot. wielkości produkcji, wartości zarybienia oraz wysokości zatrudnienia.

12.Czy w ramach projektów współpracy finansowanych z EFMR mogą być realizowane projekty infrastrukturalne?
W projektowanym rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy na realizację operacji w ramach priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020 nie ma zapisów zakazujących bądź jakiegokolwiek ograniczenia co do projektów infrastrukturalnych w ramach współpracy.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś