Przejdź do treści głównej
Logotypy "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Utworzenie strony internetowej dot. PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

LSR - OPERACJE WŁASNE


1.Czy do realizacji projektu własnego LGD w przypadku braku innych wnioskodawców, LGD będzie mogła zatrudnić pełnomocnika jako realizatora operacji?
Nie jest jasne dlaczego LGD miałyby realizować projekt własny niesamodzielnie, skoro do tej pory LGD żądały umożliwienia właśnie samodzielnej realizacji projektów w ramach LSR? Poza tym nie jest jasne co rozumie się przez realizatora projektu własnego. Czy jest to podmiot gotowy do realizacji tej operacji? Jeżeli tak to powinien wystąpić z wnioskiem zanim LGD podejmie zobowiązanie do jego realizacji.

2.Jaką procedurę powinno przejść LGD planując projekty własne na rozwój firm? Co z zaświadczeniami o pomocy de minimis?
Nie jest jasne o jakich projektach własnych jest tu mowa. Co do zasady projekty na rozwój firm są finansowane samodzielnie przez wnioskodawcę/beneficjenta (wyjątkowy jest przypadek inkubatora przetwórstwa lokalnego), w związku z tym wydanie zaświadczeń o pomocy de minimis nie będzie potrzebne. Natomiast jeżeli miałyby to być projekty szkoleniowe związane z podnoszeniem kwalifikacji, to należy zwrócić uwagę na brzmienie § 9 rozporządzenia, który stanowi: „Pomoc na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. d jest przyznawana, jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie ubiega się jednocześnie o przyznanie pomocy na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a, b lub c i spełnia warunki przyznania pomocy w tym zakresie”. W związku z tym nie ma możliwości realizacji operacji szkoleniowej bez realizacji części inwestycyjnej w zakresie podejmowania albo rozwijania działalności gospodarczej, albo tworzenia lub rozwijania inkubatora przetwórstwa lokalnego. Ponadto wsparcie szkoleniowe w tym zakresie jest kierowane do przedsiębiorcy albo przyszłego przedsiębiorcy, który podejmuje lub rozwija swoją własną działalność gospodarczą.

3.Projekty własne – stopień szczegółowości w LSR zakładając, że chcemy realizować szkolenia wg. potrzeb pomagające w powrocie na rynek pracy (owskaźnikowane? – liczba szkoleń: x, liczba osób objętych indywidualnymi planami działania w tym szkoleniami?
Na wstępie należy odpowiedzieć na pytanie: dlaczego LGD miałaby realizować projekt własny w zakresie szkoleń? Zgodnie z art. 17 ust. 6 ustawy o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność wsparcie na operację własną LGD może być udzielona pod warunkiem, że inny podmiot uprawniony do wsparcia nie zgłosił zamiaru realizacji takiej operacji. Natomiast doświadczeń zdobytych w ramach wdrażania PROW 2007-2013 wynika, że podmiotów chętnych do realizacji operacji szkoleniowych jest wystarczająco dużo. Jeżeli w pytaniu szkolenia są tylko przykładem a sedno pytania dotyczy poziomu szczegółowości zapisów LSR, to należy mieć na uwadze, że do każdego przedsięwzięcia w LSR są przypisane wskaźniki oraz budżet. Jeżeli LGD w trakcie realizacji LSR stwierdzi, iż nie ma innego podmiotu, który zrealizuje daną operację w ramach przedsięwzięcia to będzie mogła ją zrealizować aby osiągnąć zaplanowane wskaźniki. Ważne jest aby w LSR znalazły się informacje dotyczące obszarów/przedsięwzięć szczególnie ważnych dla LGD, w których LGD gotowa jest się podjąć realizacji operacji w celu zapewnienia pełnej kompletnej realizacji LSR. Ponadto do LSR powinny być dołączone odpowiednie procedury na wypadek wdrażania operacji własnej LSR.

4.Zgodnie z poradnikiem dla LGD projekty grantowe powinny zostać uwzględnione w strategii już na etapie jej tworzenia (pod warunkiem, że LGD w ogóle decyduje się na wdrażanie PG, ponieważ nie jest to obowiązkowe).
W przypadku gdy LGD na etapie wyboru LSR nie uwzględni w swojej strategii projektów grantowych /projektów własnych czy istniej możliwość wprowadzenia tych projektów w czasie późniejszym po podpisaniu umowy?
Projekty grantowe powinny być wskazane w LSR choćby z uwagi na przypisane do nich wskaźniki i budżet. Ponadto PG dają szansę wspierania podmiotów nieposiadających zdolności prawnej, co nie jest możliwe poza nimi, w związku z tym realizacja PG stanowi odzwierciedlenie zaangażowania LGD we współpracę w tymi podmiotami. Wprowadzenie projektów grantowych po podpisaniu jest możliwe pod warunkiem wprowadzenia i uzasadnienia zmian w LSR i opracowania stosownych procedur.

5.Co w sytuacji, gdy w odpowiedzi na informację o zamiarze realizacji „projektu własnego”, inny podmiot zgłosi LGD chęć realizacji takiego projektu? Czy LGD musi zweryfikować tryb realizacji projektu/ osiągnięcia wskaźników na „konkursowy”?
Przyznawanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD obywa się tylko w trybie konkursowym.

6.Co oznacza w tym przypadku sformułowanie „.inny uprawniony do wsparcia podmiot”?
Przez powyższe określenie należy rozumieć podmiot, który spełnia podmiotowe warunki przyznania pomocy, określone dla danego typu operacji.

7.Czy w takiej sytuacji projekt „innego podmiotu” musi być oceniany wg tych samych kryteriów co projekt własny LGD? Wydaje się, że tak. Ocena projektu LGD i „innego podmiotu” powinna odbywać się w oparciu o te same kryteria.
Nie ma uzasadnienia dla stosowania innych kryteriów wyboru operacji realizowanych przez LGD oraz operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD. Próba stosowania takiego rozwiązania słusznie budziłaby obawy o obiektywne podejście LGD do tego zadania.

8.Jeśli LGD przejdzie z trybu projektu własnego na konkursowy a w odpowiedzi na konkurs nikt nie złoży projektu, czy może „wrócić” do trybu projektu własnego?
Tak, ale ponownie musi zamieścić informację o zamiarze realizacji projektu własnego.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś