Przejdź do treści głównej
Logotypy "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Utworzenie strony internetowej dot. PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

LSR - PARYTETY


1.Wniosek o wybór LSR zał. 4 dane członków Rady: Pytanie: czy do obliczenia parytetów w Radzie uwzględniamy wszystkie 4 sektory w tym sektor „mieszkańcy”?
LGD pozostają partnerstwem trójsektorowym, w którym jednakże, w okresie programowania 2014-2020, wymagany będzie także udział osób zamieszkujących obszar objęty lokalną strategią rozwoju. Należy przy tym zauważyć, iż członek LGD będący przedstawicielem mieszkańców może jednocześnie reprezentować w niej jeden z trzech sektorów tj. sektor publiczny, społeczny lub gospodarczy.

2.Jakie dokumenty należy złożyć w przypadku gdy członkiem organu decyzyjnego będzie podmiot nieposiadający statutu ani osobowości prawnej np. koło gospodyń wiejskich?
Dokumentem potwierdzającym przedstawicielstwo danego sektora w przypadku członków LGD reprezentujących w niej podmioty nieposiadające statutu ani osobowości prawnej tj. koło gospodyń wiejskich, kapele ludowe, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o wybór LSR jest potwierdzenie osób wchodzących w skład tego podmiotu.

3.Jak należy definiować pojęcie „grupa interesu” w odniesieniu do składu rady decyzyjnej?
Definicja grupy interesu znajduje się w regulaminie konkursu na wybór LSR oraz w Poradniku dla LGD.
Należy podkreślić, iż o ile podstawowe grupy interesu tożsame są z sektorami, z których składa się LGD tj. sektorem publicznym, społecznym i gospodarczym, to nie wyczerpują one listy pojedynczych grup interesu, które mogą się pojawić na poziomie podejmowania decyzji przez LGD.

4.Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 lit f Regulaminu w konkursie o wybór mogą ubiegać się LSR, w skład których, oprócz przedstawicieli sektora publicznego (…) wchodzą przedstawiciele sektora społecznego i gospodarczego w tym mieszkańcy z obszaru objętego LSR, przy czym sektor społeczny, obejmuje w szczególności: organizacje pozarządowe (…), a sektor gospodarczy, obejmuje w szczególności podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym przedsiębiorstwa społeczne, rolników i rybaków; Taki zapis sugeruje, że mieszkańcy mogę być członkami LGD tylko, jeżeli są przedstawicielami sektora społecznego i gospodarczego.
Jeżeli mieszkaniec (osoba fizyczna) nie jest przedsiębiorcą, ani rolnikiem, ani NGO ani JST to do jakiego sektora ma być zaliczony?

W skład LGD wchodzić muszą przedstawiciele instytucji publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców, przy czym mieszkaniec może (ale nie musi) reprezentować w grupie jeden z ww. sektorów. Jeżeli zatem mieszkaniec nie jest przedsiębiorcą, ani rolnikiem, ani NGO ani JST należy wskazać, iż jest on przedstawicielem mieszkańców.

5.Czy grupa interesu, której udział w prawie głosu w organie decyzyjnym nie może przekroczyć 49% jest tożsama z zakresem sektora gospodarczego, społecznego lub publicznego, tj. czy przynależność do tego samego sektora jest równoznaczna z należeniem do tej samej grupy interesu?
Przynależność do danego sektora jednocześnie przesądza o udziale wszystkich osób wchodzących w skład tego sektora do wspólnej grupy interesu. Przykładowo bowiem, cały sektor gospodarczy stanowi grupę osób połączonych więzami wspólnych interesów lub korzyści, której członkowie mają świadomość istnienia tych więzów. Wszystkie osoby/podmioty wchodzące w skład sektora gospodarczego mogą działać wspólnie w celu osiągnięcia wzajemnych korzyści jakimi może być szczególne wsparcie operacji polegających na rozwijaniu przedsiębiorczości na obszarze LSR.
Osoby/podmioty należące do różnych sektorów również mogą tworzyć grupę interesu. Samorząd województwa na etapie oceny wniosku o wybór LSR powinien zbadać możliwość udziału grupy interesów w organie decyzyjnym jedynie na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem dokumentów. W przypadku gdy żaden z dokumentów załączonych do wniosku jak również informacje przedstawione w samym formularzu wniosku, nie wskazują ryzyka istnienia grupy interesu należy uznać, że dalsza weryfikacja warunku określonego w pytaniu 9 w części B2 w oparciu o inne dostępne źródła informacji nie jest konieczna.
Podstawowe grupy interesu tożsame są z sektorami, z których składa się LGD tj. sektorem publicznym, społecznym i gospodarczym i te sektory będą weryfikowane na etapie wyboru LSR, nie wyczerpują one jednakże listy pojedynczych grup interesu, które mogą się pojawić na poziomie podejmowania decyzji przez LGD na późniejszym etapie wdrażania LSR

6.Proszę o jednoznaczne i precyzyjne odpowiedzi dot. reprezentantów sektora publicznego w Radzie LGD.
- Czy np. Prezes Ludowego Klubu Sportowego będący jednocześnie przewodniczącym rady w Gminie uważany jest za sektor społeczny czy też publiczny?
- Co z osobami decyzyjnymi w jednostkach podległych JST tj. dyrektorami Instytucji Kultury, Bibliotek, Szkół, GOPS itp. którzy mogą również aktywnie działać w organizacjach pozarządowych i z ich ramienia reprezentować sektor społeczny w Radzie LGD, czy takie podejście jest dopuszczalne?

- Czy mieszkaniec gminy zatrudniony w Urzędzie gminy , Gminnego Ośrodka Pomocy Społ., Domu Kultury itp. z definicji ma być traktowany jako sektor publiczny czy społeczny?
- Prosimy o jednoznaczne wytyczne dot. analizy powiązań członków rady z sektorem publicznym, obecne zapisy są bardzo niejasne w tym zakresie rodzą obawy o nadinterpretację tych powiązań a to z kolei bardzo utrudnia tworzenie Rad, których struktura będzie przecież podlegać ocenie.


Zaklasyfikowanie członka organu decyzyjnego do poszczególnych sektorów następuje na podstawie przedstawionych przez niego dokumentów potwierdzających przynależność do danego sektora zgodnie z informacjami zawartymi w Poradniku dla LGD. Nie ma formalnego zakazu, aby osoby powiązane służbowo z sektorem publicznym reprezentowały w LGD/organie decyzyjnym LGD sektor inny niż publiczny. W takim jednak przypadku, mając na uwadze potrzebę zapewnienia wyboru operacji przez organ niezdominowany przez jakąkolwiek grupę interesu, konieczne będzie uwzględnienie takiej osoby w co najmniej dwóch grupach interesu (publicznej i związanej z sektorem, który reprezentuje), i pilnowanie by żadna z grup obecnych w organie decyzyjnym nie przekroczyła progu 49%.

7.Czy w Zarządzie LGD (w sytuacji gdy Rada jest osobnym organem) musi być zachowana trójsektorowość oraz czy muszą być zachowane parytety, że żadna z grup interesów nie może przekraczać 49%? . Czy istnieją formalne przeszkody, aby w zarządzie LGD zasiadali wyłącznie wójtowie gmin będących członkami LGD oraz w kontekście zapisów art. 32 ust.2 pkt. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 roku?
Zgodnie z art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1303/2013 w skład LGD „wchodzą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców, przy czym na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi - ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% ogólnej liczby głosów”.
Powyższe przepisy nie określają w odniesieniu do jakich decyzji, podejmowanych przez LGD, ma być zachowany określony procentowo parytet głosów poszczególnych „grup interesów”. Nie wskazują one również co należy rozumieć przez określenie „decyzja”. Analiza powyższych przepisów prowadzi jednak do wniosku, że do decyzji podejmowanych przez LGD należą decyzje dotyczące wyboru operacji, gdyż zostało to wprost określone w art. 34 ust. 3 lit. b przedmiotowego rozporządzenia.
Biorąc pod uwagę, że takie decyzje są podejmowane przez radę albo zarząd LGD, co wynika z art. 4 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378), skład tych organów powinien zapewniać zachowanie powyższego parytetu. Zastrzec jednak należy, że w sytuacji gdy zarządowi nie przypisano w statucie kompetencji do wyboru operacji, to powyższy wniosek nie odnosi się do tego organu.
Oczywistym jest, że decyzje dotyczące wyboru operacji nie są jedynymi decyzjami, o których mowa w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1303/2013, do których podjęcia jest wymagane zachowanie wskazanego w tym przepisie parytetu głosów. Gdyby tak było prawodawca unijny nie wyodrębniałby w art. 34 ust. 3 lit. b tego rozporządzenia decyzji dotyczących wyboru operacji, tylko nadal posługiwałby się określeniem „decyzja” bez dopisku „dotycząca wyboru”.
Literalna wykładania powyższych przepisów wskazuje, że w art. 32 ust. 2 lit. b chodzi o jakiekolwiek decyzje podejmowane przez LGD, a więc jakikolwiek jej organ w jakimkolwiek zakresie. Taka wykładania wydaje się jednak zbyt daleko idąca, gdyż nie jest uzasadniona z punktu widzenia celu utworzenia LGD, jako podmiotu, który ma kierować rozwojem lokalnym. W myśl art. 32 ust. 1 przywołanego rozporządzenia wsparcie z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych jest przeznaczone na rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Dlatego wydaje się, że wymagany procentowy parytet głosów powinien być zachowany w odniesieniu do decyzji dotyczących istoty działania LGD tj. kierowania rozwojem lokalnym, w tym wykonywania zadań określonych w przywołanym powyżej art. 34 ust. 3.

8.Wątpliwości budzi zapis Instrukcji do wniosku o wybór LSR - jakie podmioty sektora publicznego zaliczyć do „władzy publicznej” a jakie do „pozostałych”? „Poradnik …” nie zawiera takiego podziału sektora publicznego jaki został przedstawiony w instrukcji do wniosku.
Zdaniem SW do kategorii „władza publiczna” powinno się zaliczyć gminę i powiat. Inne podmioty sektora publicznego należą do kategorii „pozostałe”.
Definicja władzy publicznej zawarta jest w poradniku dla LGD i w regulaminie konkursu.

9.Ustawa o RKLS w art. 4 określa kto tworzy LGD, tj. osoby fizyczne i prawne. Czy w skład członków zwyczajnych LGD mogą wchodzić podmioty nieposiadających osobowości prawnej np. koła gospodyń wiejskich, rady sołeckie nieposiadające ani statutu ani osobowości prawnej czy zdolności.
Podmioty nieposiadające osobowości prawnej są reprezentowane w LGD przez osobę fizyczną, będącą ich członkiem.

10.Jak wyliczać sektorowość i parytety skoro we wniosku pojawiają się sektory publiczno-społeczny, publiczny-mieszkaniec?
Sektorowość w organie decyzyjnym weryfikowana będzie na podstawie załącznika nr 4 „Dane wszystkich członków organu decyzyjnego wnioskodawcy” do wniosku o wybór LSR. W załączniku tym należy wskazać m.in. sektor, którego przedstawicielem jest członek organu decyzyjnego LGD. Do wyboru są następujące opcje:
- sektor publiczny (władza publiczna)
- sektor publiczny (pozostałe)
- sektor społeczny
- sektor gospodarczy (rybacki)

- sektor gospodarczy (pozostałe)
- mieszkańcy.
W przypadku gdy członek LGD jest jednocześnie przedstawicielem mieszkańców oraz jakiegokolwiek innego sektora, należy wybrać spośród następujących opcji:
- sektor publiczny (władza publiczna) oraz mieszkańcy
- sektor publiczny (pozostałe) oraz mieszkańcy
- sektor społeczny oraz mieszkańcy
- sektor gospodarczy (rybacki) oraz mieszkańcy
- sektor gospodarczy (pozostałe) oraz mieszkańcy.
Powyższe opcje pozwalają jasno określić procentowy udział poszczególnych sektorów w organie decyzyjnym LGD. Dodatkowo umożliwiają one sprawdzenie czy wśród jego członków są mieszkańcy, a także jaką część sektora publicznego stanowi władza publiczna, a gospodarczego podmioty rybackie.

11.Ile jest sektorów? Jak je określać?
Grupy pozostają partnerstwem trójsektorowym, w którym jednakże, w okresie programowania 2014-2020, wymagany będzie także udział osób zamieszkujących obszar objęty lokalną strategią rozwoju. Należy przy tym zauważyć, iż członek LGD będący przedstawicielem mieszkańców może jednocześnie reprezentować w niej jeden z trzech sektorów tj. sektor publiczny, społeczny lub gospodarczy.
Klasyfikacja członków LGD do poszczególnych sektorów powinna przebiegać zgodnie z definicjami zawartymi w „Poradniku dla lokalnych grup działania w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020”. Zgodnie z nimi do sektora publicznego zalicza się gminy i powiaty oraz uczelnie publiczne, jednostki badawczo – rozwojowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe lub samorządowe instytucje kultury oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych przepisów w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorców.
Sektor społeczny tworzą organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia oraz podmioty prowadzące Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zawodowej, Zakłady Aktywizacji Zawodowej, kościoły i związki wyznaniowe, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, także związki zawodowe i organizacje pracodawców, organizacje społeczno-zawodowe rolników oraz inne dobrowolne zrzeszenia i ruchy obywatelskie (Koła Gospodyń Wiejskich, rady sołeckie, rady parafialne itp.).
Sektor gospodarczy z kolei to podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym przedsiębiorstwa społeczne, rolnicy i rybacy.
Należy przy tym zauważyć, iż na potrzeby określenia sektorów każdy rolnik traktowany jest, jako przedstawiciel sektora gospodarczego.

12.Czy i kiedy sprawdzana będzie sektorowość w zarządzie?
Sektorowość w przypadku zarządu weryfikowana będzie na etapie wyboru LSR jedynie w sytuacji, gdy do jego właściwości należą zadania organu decyzyjnego tj. wybór operacji, które mają być realizowane w ramach LSR oraz ustalanie kwoty wsparcia.

13.Czy przedsiębiorca będący członkiem Rady LGD będący równocześnie członkiem Rady Gminy jest traktowany jako sektor prywatny czy publiczny?
Zaklasyfikowanie członka organu decyzyjnego do poszczególnych sektorów następuje na podstawie przedstawionych przez niego dokumentów potwierdzających przynależność do danego sektora. Nie ma formalnego zakazu, aby osoby powiązane służbowo z sektorem publicznym reprezentowały w LGD/organie decyzyjnym LGD sektor inny niż publiczny. Mając jednakże na uwadze potrzebę zapewnienia wyboru operacji przez organ niezdominowany przez jakąkolwiek grupę interesu zaleca się, aby LGD przyjęła w swych wewnętrznych procedurach, regulujących pracę organu decyzyjnego, takie rozwiązania, które ograniczą reprezentowanie sektora społeczno-gospodarczego przez osoby związane z sektorem publicznym. Pozwoli to uniknąć sytuacji z okresu programowania 2007-2013, gdy stosunkowo często sektor publiczny dominował w LGD, między innymi dlatego, iż możliwe było członkostwo w LGD osób fizycznych, będących pracownikami instytucji publicznych, a w konsekwencji ich powoływanie do rady.
Należy jednakże podkreślić, iż ostateczne rozwiązanie powyższej kwestii jest autonomiczną decyzją LGD, która sama decyduje w jaki sposób ureguluje funkcjonowanie swojego organu decyzyjnego i zapewni, aby było ono zgodne z art. 32 ust. 2 pkt b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.) stanowiącym, iż na poziomie podejmowania decyzji w organie decyzyjnym LGD ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% ogólnej liczby głosów.

14.W instrukcji wypełniania wniosku wskazano, że „dokumentem potwierdzającym przedstawicielstwo osób fizycznych w składzie organu decyzyjnego LGD jest oświadczenie o zamieszkaniu/zameldowaniu na obszarze objętym LSR bądź prowadzeniu działalności na obszarze objętym LSR”. Zapis taki (w powiązaniu z dalszymi punktami instrukcji wypełniania wniosku traktującymi konkretnie o przedsiębiorcach) wskazywać może, że warunkiem koniecznym do spełnienia w przypadku udziału osób fizycznych w składzie organu LGD jest wykazanie miejsca zamieszkania na obszarze LSR lub wykazanie prowadzenia działalności na tym obszarze.
Przedstawicielstwo osób fizycznych w składzie organu decyzyjnego należy weryfikować w oparciu o oświadczenie o zamieszkaniu/zameldowaniu na obszarze objętym LSR. Wykazanie miejsca zamieszkania na obszarze LSR lub wykazanie prowadzenia działalności na tym obszarze nie jest warunkiem koniecznym ani członkostwa w LGD ani członkostwa w radzie LGD - brak takiego wymogu w powszechnie obowiązujących przepisach.
(zmiana w stosunku do wcześniejszej odpowiedzi na to pytanie – pytanie nr 21 z pierwszego zestawienia, nr 14 z zakresu „Parytety”)

15.Instrukcja wypełnienia wniosku w zakresie wytycznych dotyczących uzupełnienia załącznika nr 4 (dane wszystkich członków organu decyzyjnego wnioskodawcy) nie odnosi się do rolników prowadzących nie zarejestrowaną w CEIDG działalność w ramach prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Sugeruje się uściślić informacje poprzez jednoznaczne wskazanie czy na potrzeby konkursu na wybór LSR rolnicy niezarejestrowani w CEIDG są traktowani jak przedstawiciele sektora gospodarczego (podobnie jak osoby fizyczne prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą). W przypadku gdy rolnik może reprezentować sektor gospodarczy sugeruje się uściślenie informacji zawartych w instrukcji wypełniania wniosku poprzez jednoznaczne wskazanie jakie dokumenty należy przedłożyć w celu potwierdzenia przedstawicielstwa w danym sektorze.

Zgodnie z informacją zawartą w Poradniku dla LGD na potrzeby określenia sektorów każdy rolnik traktowany jest, jako przedstawiciel sektora gospodarczego.
W takim przypadku potwierdzeniem przedstawicielstwa danego sektora będzie zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu.

16.Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o wybór LSR dokumentem potwierdzającym przedstawicielstwo sektora w przypadku przedsiębiorców jest odpis z KRS lub zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w którym wskazano osoby uprawnione do reprezentacji. Z kolei zgodnie z regulaminem do sektora gospodarczego zalicza się też rolników. Jaki dokument ma potwierdzać przedstawicielstwo sektora w przypadku rolników?
Dokumentem potwierdzającym przedstawicielstwo sektora przedsiębiorców w przypadku rolnika może być zaświadczenie o ubezpieczeniu w KRUS (dotyczy to zarówno rolników ubezpieczonych z mocy ustawy i w pełnym zakresie, jak i pozostałych rolników). Natomiast rolnik, który wykonuje działalność gospodarczą dodatkową do rolniczej, niezależnie od tego czy jest nadal w KRUS, czy już w ZUS, ma obowiązek zarejestrowania swojej działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

17.Czy w ramach głosowania przez Radę należy badać grupy interesu przy głosowaniu każdego projektu?
Zachowanie składu rady zgodnego z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 oraz parytetu określonego w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 dotyczy wszystkich operacji. Niezachowanie powyższego stanowi o niespełnieniu warunku przyznania pomocy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy RLKS.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś