Przejdź do treści głównej
Logotypy "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Utworzenie strony internetowej dot. PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

LSR - REJESTR INTERESÓW


1.Poradnik dla LGD (wyd. III), str.15, Rejestr interesów członków organu decyzyjnego. Jakiego rodzaju relacje/powiązania pomiędzy członkami Rady uważa się za wystarczające/niezbędne do odnotowania w Rejestrze? Czy identyfikacja tych zagrożeń przeprowadzona przez LGD powinna być podparta materiałem dowodowym?
Nie istnieje formalny wymóg prowadzenia rejestru interesów członków organu decyzyjnego. Zaleca się jednakże jego stworzenie mając na względzie, wynikającą z art. 32 ust. 2 pkt b rozporządzenia 1303/2013, konieczność zapewnienia wyboru operacji bez dominacji jakiejkolwiek grupy interesu w organie decyzyjnym i unikania konfliktu interesów. Forma takiego rejestru nie została jednak uregulowana odgórnie i zależy w całości od decyzji LGD. Istotnym jest jednak, aby przyjęty przez grupę format umożliwiał identyfikację charakteru powiązań członków organu decyzyjnego z wnioskodawcami/poszczególnymi projektami. Do decyzji LGD należy też sposób, w jaki dokonywać będzie identyfikacji ww. zagrożeń, w tym zakres wykorzystania materiałów dowodowych (wydaje się jednak, iż materiały te mogłyby być wymagane jedynie w razie pojawienia się wątpliwości).

2.Czy rejestr interesów członków organu decyzyjnego sporządza się przed każdym posiedzeniem mającym na celu ocenę wniosków, czy przed każdym ocenianym wnioskiem? A może rejestr interesów członków organu decyzyjnego sporządza się po wyborze na członka rady?
Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt b rozporządzenia 1303/2013 ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie mogą mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez organ decyzyjny. Zapewnienie braku dominacji pojedynczej grupy interesu powinno być analizowane w kontekście konkretnej LSR, jej celów, przedsięwzięć i grup docelowych oraz uwzględniać powiązania branżowe. Dodatkowo odpowiedni parytet musi być zachowany każdorazowo na etapie głosowania. Oznacza to, iż także przed każdym posiedzeniem należy przeanalizować rozkład grup interesu członków organu decyzyjnego biorących udział w posiedzeniu i na podstawie wyników tej analizy dokonać stosownych wyłączeń z oceny operacji, aby zapewnić, iż obecne kworum zgodne jest z wymaganiami art. 32 ust. 2 pkt b rozporządzenia 1303/2013.

3.Jak powinna wyglądać procedura bezstronności w biurze LGD skoro ta sama osoba ma doradzać, obsługiwać Radę LGD, pomagać przy realizacji projektu, rozliczać WOP, kontrolować? Czy to nie będzie ze sobą kolidowało? Czy taka relacja jest dopuszczalna?
Wymóg bezstronności dotyczy jedynie członków organu decyzyjnego. Nie będzie on weryfikowany w odniesieniu do pracowników biura LGD

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś