Przejdź do treści głównej
Logotypy "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Utworzenie strony internetowej dot. PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

LSR-ROLNICY


1.Jak traktować wnioskodawców nie wykonujących działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej np. rolnik prowadzący działalność agroturystyczną/ twórcy ludowi – osoby fizyczne. Czy mogą być grantobiorcami (spełniają wymóg o którym mowa w § 29 ust. 4 pkt. rozporządzenia w sprawie wdrażania LSR)?
Działalnością gospodarczą, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699, 875, 978 i 1197), jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.
Działalność rolnicza jest działalnością gospodarczą (spełnia wszystkie przesłanki określone w ww. definicji działalności gospodarczej), tyle tylko, że nie stosuje się do niej przepisów tej ustawy z uwagi na brzmienie art. 3 tejże ustawy. Rolnik prowadzący tzw. działalność agroturystyczną (tj. rolnik ubezpieczony w KRUS, nie prowadzący dodatkowej działalności gospodarczej zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) udostępniający pokoje w gospodarstwie) wykonuje działalność gospodarczą - wykonuje usługę polegającą na udostępnianiu pokoi w gospodarstwie, ww. ustawa zwalnia ich jedynie z wykonania pewnych obowiązków, np. z obowiązku rejestracji działalności w CEIDG. W związku z tym rolnik nie może ubiegać się o powierzenie grantu.
W przypadku działalności jaką wykonują twórcy ludowi również należy zweryfikować, czy działalność ta spełnia przesłanki wymienione w art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

2.Czy realizowane przez nich projekty z uwagi na fakt prowadzenia działalności agroturystycznej należy – z definicji - traktować jako związane z „przedsiębiorczością”?
TAK

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś