Przejdź do treści głównej
Logotypy "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Utworzenie strony internetowej dot. PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

LSR - TWORZENIE I UTRZYMANIE MIEJSC PRACY


1.Czy środki przeznaczone na miejsca pracy dotyczą tylko operacji wskazanych w § 2.1 pkt 2 a-c projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 Czy może również w ramach innych zakresów § 2 ust.1. Jeżeli tak to jakich?
Przedsięwzięcia te nie ograniczają się do zakresu wsparcia związanego z rozwojem przedsiębiorczości (ani z PROW 2014-2020, ani brzmienia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570), zwanego dalej „rozporządzeniem”, nie wynika takie zawężenie. Tym niemniej warto zaznaczyć, że miernikiem wydatkowania 50% budżetu na przedsięwzięcia związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy - będą utworzone (i utrzymane w okresie trwałości projektu) miejsca pracy związane bardzo ściśle z poszczególnymi projektami realizowanymi przy współudziale środków PROW 2014-2020.

2.Jak należy definiować pojęcie „utrzymania miejsca pracy”? W jaki sposób wnioskodawca ma udowodnić utrzymanie miejsc pracy?
Jako zachowane stanowisko pracy tj. na tym stanowisku była i jest zatrudniona osoba (niekoniecznie przez cały okres ta sama) pobierająca wynagrodzenie. Potwierdzeniem jest składana deklaracja ZUS. Istotne jest jednak to, że w ramach operacji jedynie w przypadku inkubatora oraz współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi wynagrodzenie jest kosztem kwalifikowalnym.

3.Czy jeśli o wsparcie ubiega się przedsiębiorca zatrudniający 8 osób realizacja projektu powinna pozwolić na „utrzymanie” miejsc pracy co najmniej tych 8 osób?
TAK. Należy również zwrócić uwagę, że w przypadku rozwijania przedsiębiorczości nie wystarczy utrzymanie miejsc pracy, musi zostać stworzone przynajmniej jedno nowe miejsce pracy.

4.Jak należy liczyć utrzymywane/ tworzone miejsca pracy w kontekście budżetu LSR? W przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne – jak w zakresach „merytorycznych”?
TAK

5.Czy w ramach przedsięwzięcia LSR, w którym założono tworzenie miejsc pracy liczące się do 50% budżetu strategii przeznaczonego na miejsca pracy, każdy projekt musi generować miejsce pracy stworzone na pełny etat - czy może to być część etatu?

Formalnie nie ma takiego obowiązku, ale ważne jest aby zostały utworzone deklarowane miejsca pracy w ilości wystarczającej do osiągnięcia wskaźników przypisanych do tego przedsięwzięcia. Nie bez znaczenia są także objęte tym przedsięwzięciem zakresy pomocy, których realizacja jest konieczna do zrealizowania tego przedsięwzięcia. Może się tak zdarzyć, że przedsięwzięcie będzie obejmowało różne zakresy np. przedsięwzięcie polegające na zagospodarowaniu jeziora, będzie obejmowało inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną lub kulturalną (np. centrum edukacji ekologicznej, świetlica środowiskowa, amfiteatr, GOK, plaża z pomostem i mariną), budowę odcinaka drogi dojazdowej do tego miejsca, budowę obiektów, w których świadczone będą usługi turystyczne, w tym noclegowe, gastronomiczne, rehabilitacyjne, wypożyczalnie sprzętu sportowego, itp. W takim przypadku narzucenie obowiązku utworzenia miejsc pracy w ramach każdej operacji nie znajduje uzasadnienia. Przez osiągnięcie zakładanego wskaźnika należy rozumieć utworzenie miejsca pracy, na którym osoba zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę. Ponadto wymiar tego zatrudnienia w przeliczeniu średniorocznym będzie odpowiadał pełnym etatom – możliwe jest zatrudnienie kilku osób w niepełnym wymiarze, ale osiągniecie wskaźników będzie weryfikowane z uwzględnieniem pełnych etatów. Analogicznie jest w przypadku zatrudnienia osób w ramach działalności sezonowej – badane będzie zatrudnienie średnioroczne. Warunek ten może też być spełniony przez podjecie działalności gospodarczej w ramach premii (samozatrudnienie).

6.Czy nowoutworzone miejsca pracy w ramach danego przedsięwzięcia powinny być wykazane w postaci wskaźnika produktu czy wskaźnika rezultatu (również w kontekście udowodnienia, że min. 50% budżetu LSR musi zostać przeznaczone na tworzenie nowych miejsc pracy) Na stronie 56 „Poradnika dla LGD w zakresie opracowania LSR” jest zapis „Za przedsięwzięcie związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy uznaje się przedsięwzięcie, dla którego określono wskaźnik produktu w postaci utworzenia nowego miejsca pracy i/lub utrzymania miejsca pracy”, natomiast w tabeli na stronie 76 w/w dokumentu miejsca pracy wskazane są po stronie rezultatów (takie podejście wskazuje też metodologia opracowania wskaźników LSR)?
Zgodnie z PROW 2014-2020 utworzenie miejsc pracy jest wskaźnikiem rezultatu. Wskaźnikiem produktu jest liczba operacji polegających na utworzeniu lub rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.

7.Gdzie w rozporządzeniu odnośnie wdrażania strategii jest wpisany zakres dotyczący utrzymania miejsc pracy, nie tylko tworzenia nowych miejsc pracy? Jak należy go interpretować?

Zakres pomocy nierozerwalnie związany z tworzeniem miejsc pracy został określony w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a i c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1570). Jeżeli natomiast pytanie odnosi się do konkretnych przepisów, których stosowanie wymusza utworzenia miejsca pracy to należy mieć na uwadze następujące jednostki redakcyjne:
– w odniesieniu do premii - § 5 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 rozporządzenia;
– w odniesieniu do rozwijania działalności gospodarczej - § 7 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 i 3 rozporządzenia.
Przepisy dotyczące tworzenia nowych miejsc pracy wpływają bezpośrednio na zobowiązania dotyczące utrzymania dotychczasowego zatrudnienia, ponieważ nie można akceptować sytuacji, w której przedsiębiorca uprzednio redukuje zatrudnienie aby następnie uzyskać środki na zwiększenie zatrudnienia. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną zamieszczone w dokumentach, które będą udostępnione wnioskodawcom przed rozpoczęciem naborów wniosków o przyznanie pomocy oraz w umowie przyznania pomocy.

8.Czy nie warto w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie w ramach premii określić precyzyjnie definicję samozatrudnienia, ponieważ w przypadku osób które chcą otworzyć własną działalność , a posiadają gdzie indziej już umowę o pracę trudno będzie oceniać czy przy 16 godzinnym dniu pracy są w stanie podołać wyzwaniu?
Ewentualne doprecyzowanie definicji samozatrudnienia jest rozważane. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że lokalne grupy otrzymały bardzo korzystne narzędzie (w postaci premii) do walki z wykluczeniem społecznym a przede wszystkim z bezrobociem na obszarze objętym LSR. Tym samym nie jest to narzędzie, które powinno być nadużywane w pozostałych przypadkach. W związku z tym LGD powinny zadbać o to by w pierwszej kolejności pomoc trafiła do grup defaworyzowanych np. osób bezrobotnych, choćby przez zastosowanie odpowiednich kryteriów wyboru operacji.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś