Przejdź do treści głównej
Logotypy "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Utworzenie strony internetowej dot. PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

LSR - USTALENIE KWOTY WSPARCIA


1.Pytanie dotyczące procedury LGD: „opracowanie niedyskryminującej i przejrzystej procedury wyboru oraz obiektywnych kryteriów wyboru operacji, które pozwalają uniknąć konfliktów interesów, gwarantują, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury pisemnej”.
Co oznacza w praktyce zapis, że Rada ustala kwoty wsparcia np. w procedurze otwartych konkursów? Z czego powinna wynikać decyzja o zmniejszeniu kwoty wsparcia dla Wnioskodawcy? Czy powinna być w tym zakresie jakaś analiza np. biznesplanu?
Procedury wyboru i oceny operacji są przygotowywane samodzielnie przez każdą LGD i podlegać będą ocenie podczas konkursu na wybór LSR. W związku z powyższym decyzje odnośnie kształtu poszczególnych rozwiązań pozostawia się w gestii LGD.
Odnośnie ustalania kwoty wsparcia należy zauważyć, iż LGD w LSR określa przede wszystkim intensywność pomocy dla poszczególnych grup podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy. Rozporządzenie zawiera wskazanie wartości maksymalnych, co nie jest równoznaczne z tym, że każdy beneficjent powinien otrzymać maksymalna intensywność pomocy. LGD może wskazać niższą intensywność pomocy np. dla wybranej kategorii beneficjentów odpowiednio to uzasadniając. Ponadto w przypadku premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej LGD może a nawet powinna określić wysokość wsparcia biorąc pod uwagę historyczne dane, rodzaj działalności itp. Wyznaczone w LSR progi powinny być oparte na przejrzystych zasadach lub danych historycznych.
Ponadto LGD będzie weryfikować wniosek o przyznanie pomocy pod kątem kwalifikowalności zaplanowanych do poniesienia w ramach realizacji operacji kosztów, co pośrednio przełoży się na kwotę pomocy.

2.OGŁOSZENIA NABORÓW PRZEZ LGD- Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD zawiera w szczególności:
m.in. formy wsparcia, - LGD ustala formę wsparcia?
Ustalenie formy wsparcia następuje automatycznie przez wskazanie zakresu pomocy (ewentualnie wskazanie zakresu tematycznego), bowiem tylko w przypadku zakresu pomocy określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a forma wsparcia będzie wyjątkowa – będą to premie, ale powinno być to wskazane w ogłoszeniu o naborze wniosków.

3.Wysokość wsparcia przyznawanego na rozpoczynanie działalności gospodarczej - czy należy/można wyróżnić kilka poziomów wysokości wsparcia ze względu na rodzaj/branżę podejmowanej działalności ? Czy dotowane mogą być działalności otwierane jedynie przez osoby bezrobotne, czy osoby zatrudnione również mogą otrzymać dotacje na utworzenie firmy?

LGD zgodnie z § 16 rozporządzenia może wyznaczyć kilka poziomów wsparcia w ramach zakresu dedykowanego podejmowaniu działalności gospodarczej, jednakże powinna powyższe poziomu określić na podstawie założonych czynników np.: danych historycznych, kapitałochłonności inwestycji w danej branży itp. oraz zawarte w LSR. Oczywiście przedziały mogą się zawierać pomiędzy kwotami 50 – 100 tys. zł. Ponadto LGD ma prawo zawęzić grono potencjalnych wnioskodawców ustalając kryteria wyboru premiujące określoną grupę podmiotów, np. wskazaną w LSR grupę defaworyzowaną.

4.Finansowanie projektów sektora gospodarczego (czy na poziomie strategii możemy wskazać, że chcemy przedsiębiorczość finansować na poziomie 50%, jeśli tak to w którym miejscu to uzasadnić, czy też lepiej ująć to w kryteriach wyboru operacji, natomiast zakładanie działalności gospodarczej przez osoby z jednej z grup defaworyzowanych tj. np. matki powracające na rynek pracy na poziomie np. 70%);
Wskazanie intensywności pomocy w odniesieniu do określonych grup beneficjentów powinno być określone w LSR. Kryteria wyboru nie są wystarczającym rozwiązaniem – pozwalają na uszeregowanie operacji na liście operacji wybranych do finansowania ale nie wpływają na intensywność pomocy.

5.Jak należy interpretować zapis art. 21 ust. 1 ww. ustawy w części mówiącej o ustaleniu kwoty wsparcia. Czy powyższy zapis oznacza, że LGD może zmienić zakres rzeczowy operacji i zmniejszyć wnioskowaną kwotę wsparcia? Jeśli tak, to czy nie powinna wówczas istnieć możliwość wniesienia protestu od takiej decyzji Rady (art 22 ww ustawy takiej możliwości nie przewiduje).
LGD nie została upoważniona do ingerencji w zakres rzeczowy operacji.

6.Jak należy interpretować zapis art. 21 ust. 2 pkt. 2) ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, tj. zapis mówiący o tym, że przez operacje zgodną z LSR rozumie się operację, która: jest zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji"? Czy powyższy zapis oznacza konieczność oceny formalnej wniosku? Jeśli tak, to w jakim zakresie?
TAK

7.Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności art. 21 ust. 2 pkt 2 „ Przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która: jest zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja operacji”. LGD mają wątpliwość w jaki sposób mają ocenić spełnienie tego warunku.
Weryfikacja zgodności operacji z programem prowadzona przez LGD będzie wykonywana w ten sam sposób co przez podmiot wdrażający. W celu zapewnienia jednolitego podejścia przez LGD i samorządy województw w ramach PROW 2014-2020 przewiduje się przekazanie LGD odpowiednich kart weryfikacji ewentualnie szkolenia LGD w tym zakresie.

8.W myśl zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o rozwoju lokalnym, rada dokonuje wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD spośród operacji, które są zgodne z LSR. Natomiast art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy o rozwoju lokalnym mówi o tym, że ocena zgodności z LSR składa się z: 1) oceny czy operacja realizuje cele główne i szczegółowe poprzez realizację zaplanowanych w LSR wskaźników, 2) oceny zgodności operacji z programem. Biorąc pod uwagę powyższe zapisy, czy LGD może zaplanować procedurę oceny wniosków o udzielenie wsparcia, która zakłada: w pierwszej kolejności preselekcję wniosków dokonaną przez pracowników Biura LGD poprzez ocenę zgodności z Programem), a następnie przekazanie wniosków o udzielenie wsparcia do oceny punktowej przez Radę LGD?

Zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 4 ustawy o rozwoju lokalnym LGD jest obowiązana posiadać organ do którego właściwości wybór operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia. Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 4 ww. ustawy Rada dokonuje wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD spośród operacji, które są zgodne z LSR, zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia oraz są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków. Ustawa nie determinuje jaki organ/zespół w LGD weryfikuje zgodność operacji z Programem. Tym samym przepisy nie wykluczają możliwości stosowania procedury, która opiera się na założeniu, iż ocenę zgodności operacji z Programem wykonają pracownicy Biura LGD, a następnie wybór operacji spośród operacji spełniających warunki, o których mowa w art. 21 pkt 4 ustawy wyboru dokona Rada.

9.Czy przy określaniu poziomu pomocy na podjęcie działalności gospodarczej LGD winno określić konkretną kwotę na jedną operację, czy możliwe jest określenie kwoty w przedziale, np. od 50 000 do 100 000 zł?
Nie ma możliwości określania kwoty pomocy w formie przedziału.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś