Przejdź do treści głównej
Logotypy "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Utworzenie strony internetowej dot. PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

LSR - WKŁAD PUBLICZNY KRAJOWY (JSFP) W REALIZACJĘ STRATEGII


1.Czy dotacja z gminy pozyskana przez organizację pożytku publicznego, będącą beneficjentem projektu, na wkład własny wliczana jest jako „wkład” środków publicznych (wkład jst). Przykład: jeśli organizacja pożytku publicznego realizuje projekt o wartości 200 tys., z czego 180 tys. stanowi wkład EFRROW, a 20 tys wkład własny pochodzący z dotacji jst – jaką kwotę z LSR „zdejmie” ten projekt: 200 czy 180 tys. zł.? Należy zwrócić uwagę, że na etapie konstrukcji LSR nie jest możliwe określenie, jaka będzie wartość projektów organizacji, które pozyskają na wkład własny dotacje z jst.
Podstawowym przepisem, który reguluje możliwość współfinansowania operacji ze środków lokalnych strategii rozwoju jest § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570), zgodnie z którym „koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych”. Tym niemniej należy zwrócić uwagę, iż w przypadku organizacji o statusie pożytku publicznego (OPP) ma zastosowanie przepis § 4 ust. 3 pkt 1 tego rozporządzenia, zgodnie z którym „pkt 1 nie stosuje się do przyznawania pomocy na operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pożytku publicznego będącą organizacją pozarządową w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z art. 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013”. Z powyższego wynika, iż zakaz współfinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych w przypadku OPP nie ma zastosowania, o ile wydatki w ramach operacji nie są współfinansowane w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego instrumentu finansowego (współfinansowanie ze środków krajowych nie jest zakazane).
Tym niemniej należy mieć na uwadze przepis art. 48 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. U. UE L227 z 31.07.2014, str. 69), zgodnie z którym „Kontrole administracyjne obejmują procedury zapobiegające nieprawidłowemu podwójnemu finansowaniu z innych systemów unijnych lub krajowych i w ramach poprzedniego okresu współfinansowania. Jeżeli występuje finansowanie z innych źródeł, kontrole gwarantują, że łączna otrzymana pomoc nie przekracza maksymalnych dopuszczalnych kwot lub stawek wsparcia.”
Z kolei szczególne podejście do wkładu własnego beneficjenta, który stanowi jednocześnie wymagany wkład krajowych środków publicznych dotyczy tylko beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych, tj. jednostkami, o których mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), w szczególności w art. 9 tej ustawy.

2.Jaka jest konsekwencja przekroczenia krajowego wkładu publicznego (jst) w realizację strategii?
Nie jest jasne o jakie przekroczenie chodzi. We wniosku o wybór LSR a potem w umowie ramowej wskazywana będzie kwota środków ogółem obejmująca pomoc wypłacaną przez ARiMR ze środków EFRROW i budżetu państwa oraz wkład własny JSFP, ale tylko w wymaganej minimalnej wysokości, zapewniającej współfinansowanie EFRROW.

3.Czy podając limit środków w konkursie dla jsfp należy podać limit EFRROW czy wkładu publiczny ogółem? Wydaje się, że powinien być to limit EFRROW.
Ogłoszenie o możliwości składania wniosków powinno zawierać zarówno kwotę ogółem (wkład EFRROW oraz wkład krajowych środków publicznych, którym jest także wkład własny JSFP) oraz kwotę EFRROW.

4.Czy będzie możliwa, w trakcie realizacji LSR, zmiana wysokości udziału wkładu własnego jednostek sektora finansów publicznych w budżecie Strategii? Jak taka zmiana będzie wpływała na wysokość przyznanego dofinansowania z EFRROW?
Proporcja pomiędzy wkładem EFRROW a wkładem krajowych środków publicznych nie podlega zmianom (63,63 do 36,37). Nie jest natomiast wykluczona zmiana podziału wkładu krajowych środków publicznych na budżet państwa i wkład własnych JSFP. Każda zmiana LSR wymaga uzasadnienia, w przypadku gdy z uzasadnionych przyczyn obniżeniu ulegnie planowana wartość operacji realizowanych przez JSFP, automatycznie obniżeniu ulegnie planowany wkład JSFP jednak ogólna kwota krajowego wkładu publicznego pozostaje bez zmian (brakujący krajowy wkład publiczny będzie pochodził z budżetu państwa)

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś