Przejdź do treści głównej
Logotypy "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Utworzenie strony internetowej dot. PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania,

19.3 – Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania


O pomoc mogą ubiegać się LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków PROW 2014-2020.

Pomoc jest przyznawana na operacje polegające na przygotowaniu lub realizacji przedsięwzięć, w zakresie:
1) wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
2) rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanej dalej „ustawą”;
3) zachowania dziedzictwa lokalnego;
4) budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
5) promowania obszaru objętego strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia nr 1303/2013, zwaną dalej „LSR”, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości;
6) stworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR.

Pomoc jest przyznawana na operację polegającą na przygotowaniu przedsięwzięcia, zwanego dalej „projektem współpracy”, jeżeli:
1) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;
2) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
3) przygotowywany projekt współpracy:
a) jest zgodny ze wszystkimi LSR realizowanymi przez lokalne grupy działania, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), które są stroną umowy ramowej zawartej na podstawie art. 14 ust. 1 tej ustawy, zwane dalej „LGD”, uczestniczące w realizacji operacji,
b) przyczyni się do osiągnięcia co najmniej jednego celu szczegółowego określonego w LSR każdej LGD uczestniczącej w realizacji operacji oraz przypisanych do tego celu wskaźników.
2. Pomoc na operację polegającą na przygotowaniu projektu współpracy jest przyznawana, jeżeli operacja będzie realizowana bez podziału na etapy, a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zakresem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez LGD kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
3. LGD, która zawarła umowę ramową na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności pod warunkiem, o którym mowa w art. 14 ust. 3 tej ustawy, nie może uczestniczyćw realizacji operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy do czasu spełnienia tego warunku.

Pomoc jest przyznawana na operację polegającą na realizacji projektu współpracy, jeżeli:
1) projekt współpracy:
a) nie będzie współfinansowany z innych środków publicznych w zakresie, w jakim będzie realizowany przez LGD,
b) spełnia warunki określone w § 3 ust. 1 pkt 3;
2) realizacja projektu współpracy nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
3) inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością LGD ubiegającej się o przyznanie pomocy lub do której LGD posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz co
najmniej przez okres podlegania zobowiązaniom do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013.
2. Pomoc na operację polegającą na realizacji projektu współpracy jest przyznawana, jeżeli operacja będzie realizowana w nie więcej niż czterech etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zakresem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez LGD kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową
wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
3. LGD, która zawarła umowę ramową na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności pod warunkiem, o którym mowa w art. 14 ust. 3 tej ustawy, nie może uczestniczyć w realizacji operacji polegającej na realizacji projektu współpracy do czasu spełnienia tego warunku.
4. W przypadku projektu współpracy międzyterytorialnej, o której mowa w art. 44 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013”, pomoc jest przyznawana, jeżeli dodatkowo całkowite planowane koszty kwalifikowalne wynoszą co najmniej 50 tys. złotych.

W przypadku operacji polegającej na przygotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy, pomoc na taką operację jest przyznawana, jeżeli operacja będzie realizowana w nie więcej niż pięciu etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zakresem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez LGD kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r. W takim przypadku przepisów § 3 ust. 2 i § 4 ust. 2 nie stosuje się.

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 dla jednej LGD wynosi nie więcej niż 5% wysokości środków określonych w umowie ramowej zawartej na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności na poddziałanie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. b ustawy, z tym że pomoc na operacje polegające wyłącznie na przygotowaniu projektu współpracy nie może przekroczyć 1% wysokości tych środków.
Przy ustalaniu wysokości środków pozostałych do wykorzystania w ramach limitu, uwzględnia się sumę kwot pomocy wypłaconej na zrealizowane operacje i kwot pomocy przyznanej na operacje, których realizacja nie została jeszcze zakończona.


Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc jest przyznawana w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Dokumenty do pobrania:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"

Wzór umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"

Informacja po realizacji operacji -projekty współpracy

Sprawozdanie z realizacji operacji oraz realizacji projektu współpracy

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś