Przejdź do treści głównej
Logotypy "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Utworzenie strony internetowej dot. PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

UZUPEŁNIENIE WNIOSKU O WYBÓR LSR


1.§ 8 ust. 4 Regulaminu – przewiduje tylko jedno uzupełnienia wniosku, natomiast w Poradniku dla LGD (wyd. III) s.47: zapisano, iż „propozycja kryteriów wyboru operacji opracowana przez LGD będzie podlegać ocenie komisji wybierającej w trakcie konkursu na wybór LSR, a ich każdorazowa zmiana będzie wymagała akceptacji SW.”
Pytanie: Podczas wyboru LSR przewidziane jest tylko jedno uzupełnienie (§8 ust.4 Regulaminu), zatem co oznacza „każdorazowa” zmiana kryteriów wyboru operacji podczas trwania konkursu?
Każdorazowa zmiana kryteriów wyboru operacji, o której mowa w Poradniku dla LGD nie odnosi się do konkursu tylko do okresu realizacji LSR. Ocenione i zatwierdzone w efekcie wyboru kryteria będą bowiem mogły być przez grupę zmieniane po podpisaniu umowy ramowej. Taka zmiana za każdym razem będzie wymagać jednak akceptacji Samorządu Województwa z którym LGD podpisała umowę ramową.

2.Par. 8 ust. 4 mówi , iż usunięcie braków we wniosku lub poprawienie w nim oczywistych omyłek nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji. Jak należy postąpić w sytuacji gdy LGD dokona modyfikacji, jakie wyciągnąć sankcje?
Zgodnie z art. 10 ust. 3 usunięcie braków we wniosku lub poprawienie w nim oczywistych omyłek nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji. Z kolei regulamin konkursu precyzuje, iż przez istotną modyfikację wniosku rozumie się zmiany wniosku niebędące następstwem wezwania, o którym mowa w ust. 4, zmiany LSR niebędące następstwem poprawienia w niej oczywistych omyłek, a także uzupełnianie złożonego wniosku o dodatkowe załączniki fakultatywne. Elementy wniosku o wybór LSR poddane istotnej modyfikacji nie będą brane pod uwagę w toku postępowania w sprawie oceny spełniania warunków wyboru i w sprawie wyboru LSR (badając spełnianie warunków wyboru i ustalanie punktacji w oparciu o kryteria wyboru) – po uwagę będą brane odpowiednie elementy sprzed istotnej modyfikacji.

3.Regulamin konkursu § 2 ust 5. Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku konkursu dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi terminów, z tym że jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę, termin upływa w najbliższy dzień roboczy
Pytanie:
Dosłowne brzmienie sugeruje, że jeżeli koniec terminu przypada na sobotę to upływa w piątek (najbliższy dzień roboczy)?
Intencją przepisu było, aby termin w takiej sytuacji przypadał w najbliższym następnym dniu roboczym. W przeciwnym razie przepis nie miałby sensu.

4.Karta oceny wniosku pkt A1.4
Do wniosku załączono LSR w wersji papierowej albo elektronicznej (na elektronicznym nośniku danych).
Pytanie:
Spójnik "albo" oznacza alternatywę rozłączną, więc jak LGD załączyło wersję papierową i elektroniczną LSR to czy powinno zaznaczyć się „nie”?
Na tym etapie oceny wstępnej wniosku o wybór LSR (część A karty oceny) należy zweryfikować, czy do wniosku załączono LSR w jakiejkolwiek postaci. Jej brak, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 2 ustawy o rozwoju lokalnym oznacza bowiem, iż wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. Na kolejnym etapie weryfikacji karty oceny (część B karty) sprawdza się już szczegółowo, czy dołączono wersję papierową i elektroniczną, a w przypadku braku którejkolwiek z nich wzywa się wnioskodawcę do uzupełnień.

5.W dokumentach związanych z konkursem na wybór LSR (m.in. Regulamin Konkursu, karta oceny wniosku o wybór LSR) odniesiono się do pojęcia „oczywistej omyłki” jednocześnie nie definiując tego pojęcia.
Sugeruje się uściślenie informacji zawartych w dokumentach poprzez wskazanie wytycznych dotyczących zakresu błędu jaki można uznać za „oczywistą omyłkę”. Mając na względzie konieczność jednolitego wdrażania programów operacyjnych oraz wagę kwalifikowalności popełnionego przez Wnioskodawcę błędu, konieczne jest wskazanie dopuszczalnego zakresu możliwego do popełnienia błędu, który może jeszcze zostać uznany za oczywistą omyłkę (np. czy niespójne informacje zawarte w dwóch różnych rozdziałach LSR można traktować jako oczywistą omyłkę; czy niedopełnienie warunków edytorskich poprzez przykładowo zastosowanie innej czcionki można traktować jako oczywistą omyłkę).
Do sprecyzowania terminu „oczywista omyłka” można posłużyć się treścią wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 7 sierpnia 2012 r. III SA/Kr 933/11, który stanowi że oczywistość błędu pisarskiego, rachunkowego czy też innego wynikać powinna bądź z natury samego błędu, bądź z porównania rozstrzygnięcia z uzasadnieniem, z treścią wniosku czy też innymi okolicznościami. Oczywista omyłka w rozumieniu przepisu art. 113 § 1 k.p.a. to widoczne, niezgodne z zamierzonym, niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylna pisownia czy też opuszczenie jakiegoś wyrazu. Oczywistą omyłką są błędy popełnione w zakresie sprecyzowania danych strony przez określenie miejsca i daty jej urodzenia oraz miejsca zamieszkania. (LEX nr 1697561).

6.Czy już na etapie składania wniosku o wybór LSR tj. najpóźniej w grudniu br. LGD musi dołączyć aktualny KRS, czy wystarczy uchwała Walnego Zebrania Członków o wyborze np. członków Rady czy zmiany Statutu? Biorąc pod uwagę tryb prac naszego Sądu Rejonowego zdecydowana większość zmian nie zostanie zatwierdzona przed końcem tego roku.
Odpis z KRS nie stanowi załącznika do wniosku o wybór LSR.

7.Proszę o wyjaśnienie § 8 pkt 7 Regulaminu konkursu związanego z czasem, w jakim LGD powinna dokonać dodatkowych wyjaśnień. Na jakiej podstawie możliwe jest samodzielne określenie przez Organizatora tego terminu?
Zgodnie z §8 ust. 7 regulaminu konkursu „W przypadku gdy na podstawie uzupełnionych braków lub poprawek oczywistych omyłek organizator nie jest w stanie stwierdzić czy dany warunek udziału w konkursie jest spełniony, może wezwać wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień”. Termin ten nie został odgórnie określony, co oznacza, iż decyzja odnośnie jego ustalenia pozostawiona została w gestii zarządu województwa, pełniącego funkcję organizatora konkursu.

8.W pkt 13 w części B2 karty oceny wniosku o wybór LSR wskazano, że w czasie oceny spełnienia warunków udziału w konkursie podlegać będzie sprawdzenie czy cele LSR są zgodne z celami określonymi dla RLKS we wszystkich programach, o sfinansowanie, których ubiega się Wnioskodawca. Jednocześnie dla w/w zakresu weryfikacji wskazano możliwość wyboru pola „TAK”/ „NIE”/ „DO UZUPEŁNIENIA”.
Konieczność weryfikacji zgodności celów LSR z celami RLKS wykracza poza zakres oceny formalnej i dotyczy w istocie oceny merytorycznej LSR. Jednocześnie karta oceny wniosku o wybór LSR umożliwia wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnienia w przypadku gdy w oparciu o przedłożoną LSR nie będzie możliwe określenie spełnienia warunku ujętego w pkt 13. W związku z powyższym oraz mając na uwadze, że w LSR Wnioskodawca może dokonać poprawy jedynie oczywistych omyłek, nie jest jasne w jakich okolicznościach Samorząd Województwa może wezwać Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie zgodności celów LSR z celami RLKS.
W przypadku gdy pytanie 13 dotyczy weryfikacji jedynie zawarcia w LSR informacji o zgodności celów LSR z celami RLKS sugeruje się korektę informacji w kolumnie „uszczegółowienie kryterium” przy jednoczesnym usunięciu w karcie opcji „DO UZUPEŁNIENIA” dla tego pytania.
Zgodność LSR z celami określonymi w realizowanych programach stanowi warunek udziału w konkursie, i jako taka wymaga zweryfikowania w części B karty oceny.
Oczywiste omyłki może poprawi Zarząd Województwa ale może tez wezwać do wykonania tej poprawki LGD – stąd pole „DO UZUP”

9.W pkt 14 w części B2 karty oceny wniosku o wybór LSR wskazano, że w czasie oceny spełnienia warunków udziału w konkursie podlegać będzie sprawdzenie czy określono powiązanie LSR ze strategią województwa obszaru objętego LSR. Jednocześnie dla w/w zakresu weryfikacji wskazano możliwość wyboru pola „TAK”/ „NIE”/ „DO UZUPEŁNIENIA”.
W związku z powyższym oraz mając na uwadze, że w LSR Wnioskodawca może dokonać poprawy jedynie oczywistych omyłek, nie jest jasne w jakich okolicznościach Samorząd Województwa może wezwać Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie niezbędnym do ustalenia powiązania LSR ze strategią województwa. Ponadto dlaczego badanie warunku zgodności z dokumentami planistycznymi obowiązującymi na obszarze objętym LSR zawężone jest jedynie do strategii województwa i pomija np. zgodność ze strategią gmin lub powiatów?
Sugeruje się usunięcie w karcie oceny wniosku opcji „DO UZUPEŁNIENIA” dla tego pytania. W opinii SWO nie istnieje bowiem możliwość wezwania do uzupełnienia przez Wnioskodawcę LSR w zakresie wykazania jej zgodności ze strategią województwa przy jednoczesnym zachowaniu warunku dotyczącego możliwości usunięcia jedynie oczywistych omyłek (a nie braków).
jw.

10.Zgodnie z §4 ust. 1 pkt 2a regulaminu konkursu warunkiem wyboru LSR jest spełnienie wymagań redakcyjno-edytorskich, o których mowa w §6 ust. 1 i 2 regulaminu. Mając na uwadze powyższe warunkiem koniecznym nie jest spełnienie wymagań redakcyjno-edytorskich wskazanych w §6 ust. 3 regulaminu do których należy przedłożenie LSR w wersji zarówno elektronicznej jak i papierowej. Obecne zapisy regulaminu wskazują zatem, że nie przedłożenie LSR w wersji elektronicznej zgodnej z wersją papierową nie może stanowić podstawy do stwierdzenia, że LSR nie spełnia warunku udziału w konkursie. Jednocześnie jednak zapisy karty oceny wniosku o wybór LSR jak i zapisy instrukcji wypełnienia wniosku jednoznacznie wskazują odmienne stanowisko (LSR w wersji elektronicznej jest załącznikiem obowiązkowym zgodnie z częścią B1.2 karty oceny wniosku o wybór LSR).
Sugeruje się ujednolicenie zapisów Regulaminu konkursu, karty oceny LSR oraz instrukcji wypełnienia wniosku poprzez jednoznaczne wskazanie czy przedłożenie LSR w wersji elektronicznej jest warunkiem koniecznym udziału w konkursie o wybór LSR
Zgodnie z §5 ust. 1 regulaminu do formularza wniosku – stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu należy załączyć wskazane w nim dokumenty obligatoryjne oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. LSR w wersji papierowej jak i elektronicznej zostały wskazane we wniosku, jako załączniki obligatoryjne.

11.Zgodnie z §8 ust. 5 regulaminu konkursu jeżeli Wnioskodawca nie usunął w terminie braków lub oczywistych omyłek, organizator pozostawia wniosek bez rozpatrzenia informując o tym wnioskodawcę w formie pisemnej. Jednocześnie w §8 ust. 12 regulaminu konkursu określono, że w przypadku niespełnienia warunków udziału w konkursie organizator informuje o odrzuceniu wniosku z pouczeniem o możliwości złożenia skargi do sądu administracyjnego. Analiza powyższych zapisów nie wskazuje jednoznacznie czy Wnioskodawca ma prawo do odwołania się od pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia w przypadku gdy czynność taka jest następstwem nie uzupełnienia braków/ nie usunięcia oczywistych omyłek pisarskich. Jednocześnie regulamin konkursu nie zawiera wzoru pism kierowanych do Wnioskodawcy zawierających stosowne pouczenia.
W celu jednolitego wdrażania działań przez samorządy województw sugeruje się opracowanie wzorów pism wysyłanych do Wnioskodawców w szczególności informujących o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia/ odrzuceniu wniosku.
Ustawa o rozwoju lokalnym nie zakazuje złożenia skargi do sądu administracyjnego w odpowiedzi na pismo informujące o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.
Informacja o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia może być zaskarżona do WSA zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (skarga poprzedzona wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa, zgodnie z art. 52 § 3 tej ustawy).
Regulamin nie określa wzorów pism – w razie takiej potrzeby wzory pism może opracować organizator konkursu.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś