Przejdź do treści głównej
Logotypy "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Utworzenie strony internetowej dot. PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

19.4 - Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD, w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji tych LSR.
Wsparcie procesu aktywizacji związanej z realizacją LSR. Zapewnienie wsparcia dla potencjalnych beneficjentów w opracowaniu projektów, przygotowaniu wniosków i realizacji projektów (prowadzenie przez LGD doradztwa na rzecz potencjalnych beneficjentów LSR). Wsparcie przyczyni się także do budowania kapitału społecznego na wsi, a poprzez to do pobudzenia zaangażowania społeczności lokalnej, zgodnie z zasadą partycypacyjności, w rozwój obszaru oraz lepszego wykorzystania potencjału obszarów wiejskich.


O pomoc mogą ubiegać się LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków PROW 2014-2020.

 

 

Celem uzyskania pomocy LGD zobowiązuje się do:
1) realizacji operacji, w tym realizacji planu komunikacji z lokalną społecznością, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o rozwoju lokalnym, zwanego dalej „planem komunikacji”;
2) zatrudnienia pracowników w łącznym wymiarze co najmniej:
a) 2 etatów – w przypadku gdy obszar objęty LSR jest zamieszkany przez co najmniej 30 000 i mniej niż 60 000 mieszkańców,
b) 3 etatów – w przypadku gdy obszar objęty LSR jest zamieszkany przez co najmniej 60 000 i mniej niż 100 000 mieszkańców oraz w przypadku gdy Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich jest funduszem wiodącym, a obszar objęty LSR jest zamieszkany przez co najmniej 30 000 i mniej niż 60 000 mieszkańców,
c) 4 etatów – w przypadku gdy obszar objęty LSR jest zamieszkany przez co najmniej 100 000 i nie więcej niż 150 000 mieszkańców oraz w przypadku gdy Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich jest funduszem wiodącym, a obszar objęty LSR jest zamieszkany przez co najmniej 60 000 i mniej niż 100 000 mieszkańców,
d) 5 etatów – w przypadku gdy Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich jest funduszem wiodącym, a obszar objęty LSR jest zamieszkany przez co najmniej 100 000 i nie więcej niż 150 000 mieszkańców;
3) funkcjonowania biura LGD;
4) prowadzenia strony internetowej na potrzeby realizacji LSR;
5) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty ostatniej transzy pomocy;
6) warunków i sposobów pozyskiwania od LGD danych, które jest ona obowiązana udostępnić na podstawie przepisów prawa;
7) ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania przez LGD zobowiązań określonych w umowie.


Liczbę mieszkańców, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ustala się z pominięciem mieszkańców miast zamieszkanych przez więcej niż 20 000 mieszkańców.
Liczbę mieszkańców, o których mowa w ust. 1 pkt 2, a także liczbę mieszkańców miast zamieszkanych przez więcej niż 20 000 mieszkańców, o której mowa w ust. 2, ustala się według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej.

Pomoc jest wypłacana, jeżeli:
1) LGD:
a) zrealizowała lub realizuje zobowiązania określone w umowie oraz w umowie ramowej,
b) zrealizowała lub realizuje operację zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu, w umowie oraz w umowie ramowej, w tym zrealizowała lub realizuje plan komunikacji,
c) ponosi koszty zatrudnienia, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2,
d) posiada tytuł prawny do pomieszczenia, w którym znajduje się biuro, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 3,
e) udokumentowała zrealizowanie operacji lub jej części;
2) jest prowadzona strona internetowa, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 4, i na stronie tej został podany do publicznej wiadomości plan komunikacji.

Pomoc jest wypłacana nie więcej niż w 4 transzach w każdym roku, w którym jest realizowana LSR.

Wysokość transzy pomocy ustala się jako różnicę między iloczynem stawki procentowej i podstawy ustalenia kwoty pomocy ustalonej według stanu na dzień złożenia wniosku o płatność a sumą dotychczas wypłaconych transz pomocy.
Stawkę procentową ustala się jako iloraz wysokości środków, o których mowa w art. 33 ust. 5 rozporządzenia nr 1303/2013, przewidzianych w umowie ramowej na wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. d i e rozporządzenia nr 1303/2013, i wysokości środków, o których mowa w art. 33 ust. 5 rozporządzenia nr 1303/2013, przewidzianych w umowie ramowej na wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, zaokrąglony w górę do pełnych procentów. Stawka procentowa nie może być wyższa niż 25%.
Podstawę ustalenia kwoty pomocy stanowi suma:
1) pomocy wypłaconej beneficjentom innym niż jednostki sektora finansów publicznych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. b ustawy, na realizację operacji objętych LSR i wybranych przez LGD oraz
2) ilorazu pomocy wypłaconej jednostkom sektora finansów publicznych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. b ustawy, na realizację operacji objętych LSR i wybranych przez LGD i liczby 0,6363.

W przypadku gdy Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich jest funduszem wiodącym, podstawę ustalenia kwoty pomocy stanowi kwota ustalona zgodnie z ust. 4, powiększona o sumę wypłaconej pomocy współfinansowanej ze środków funduszy wymienionych w art. 32 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, innych niż Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na realizację operacji, o których mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, objętych LSR i wybranych przez LGD.

Pomoc wypłacona LGD w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, przeliczona na euro zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 18), nie może przekroczyć wysokości środków, o których mowa w art. 33 ust. 5 rozporządzenia nr 1303/2013, przewidzianych w umowie ramowej na wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. d i e rozporządzenia nr 1303/2013

Pomoc ma formę rozliczenia ryczałtowego.

Dokumenty do pobrania:

 

Uwaga!
10.09.2019 r. został udostępniony Wniosek o płatność oraz Informacja monitorująca realizację operacji wraz z instrukcjami ich wypełniania w wersji 4z.

Aktualizacja ww. dokumentów wynika z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Wniosek o przyznanie pomocy

Wzór umowy przyznania pomocy

Wniosek o płatność

Informacja monitorująca

Narzędzie pomocnicze do wniosku o płatność

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś