Przejdź do treści głównej
Logotypy "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Utworzenie strony internetowej dot. PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

19.1 - Wsparcie przygotowawcze

Podnoszenie kompetencji LGD i społeczności lokalnych, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów oraz wypracowanie mechanizmów współpracy i włączania lokalnych społeczności w celu przygotowania i wdrożenia LSR


Pomoc przyznaje się lokalnej grupie działania, o której mowa w:
1) art. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), zwanej dalej „ustawą o rozwoju lokalnym”, lub
2) art. 15 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 173 oraz z 2015 r. poz. 349).

Pomoc ma formę płatności ryczałtowej.
Wsparcie przygotowawcze może być wypłacone pod warunkiem zakończenia realizacji operacji w ramach działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW 2007-2013.
Warunkiem wypłaty ostatniej raty pomocy jest złożenie wraz z ostatnim wnioskiem o płatność projektu LSR spełniającego kryteria dostępu do wyboru LSR.

Wsparcie nie może być łączone ze wsparciem przygotowawczym w ramach innych programów współfinansowanych ze środków funduszy EFSI.


Pomoc przyznaje się lokalnej grupie działania, jeżeli poza spełnieniem warunków określonych w art. 16 ustawy o rozwoju lokalnym:
1) wśród jej członków lub podmiotów, które zobowiązały się do współpracy z nią, znajduje się przynajmniej po jednym przedstawicielu władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych, lokalnych partnerów gospodarczych oraz mieszkańców, o których mowa w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającegoprzepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”, z każdej gminy, której obszar jest objęty obszarem planowanym do objęcia strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej „LSR”;


2) zatrudnia pracowników w łącznym wymiarze co najmniej:
a) 1 etatu – w przypadku gdy obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkany przez co najmniej 30 000 i mniej niż 60 000 mieszkańców,
b) 1,5 etatu – w przypadku gdy obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkany przez co najmniej 60 000 i mniej niż 100 000 mieszkańców,
c) 2 etatów – w przypadku gdy obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkany przez co najmniej 100 000 i nie więcej niż 150 000 mieszkańców;


3) plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR, zwany dalej „planem włączenia społeczności”, zakłada co najmniej:
a) przygotowanie LSR:
– z udziałem lokalnej społeczności, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych,
– która ma być współfinansowana w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,
b) utrzymanie zatrudnienia na poziomie określonym w pkt 2 co najmniej do końca okresu realizacji operacji,
c) funkcjonowanie biura zapewniającego obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR,
d) prowadzenie strony internetowej na potrzeby przygotowania LSR.


Konsultacje społeczne, obejmują co najmniej jedno spotkanie na obszarze każdej z gmin planowanej do objęcia LSR poświęcone w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR, o których mowa w art. 33 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia nr 1303/2013, i odbywają się według harmonogramu określonego w planie włączenia społeczności.
4. Biuro, powinno zapewniać obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR przez co najmniej 4 godziny, co najmniej:
1) 2 dni w tygodniu – w przypadku gdy obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkany przez co najmniej 30 000 i mniej niż 60 000 mieszkańców;
2) 3 dni w tygodniu – w przypadku gdy obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkany przez co najmniej 60 000 i mniej niż 100 000 mieszkańców;
3) 4 dni w tygodniu – w przypadku gdy obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkany przez co najmniej 100 000 i nie więcej niż 150 000 mieszkańców.

Wniosek o przyznanie pomocy oraz wniosek o płatność składa się Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego  Wydział Terenów Wiejskich (TW)  ul. Dąbrowskiego 23, 40-032 Katowice

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1136/46/V/2015 z dnia 26.06.2015 r. wnioski dla działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania "Wsparcie przygotowawcze" w ramach PROW na lata 2014-2020 można składać w terminie od dnia 15 lipca 2015 roku do dnia 31 lipca 2015 roku.

Dokumenty do pobrania:

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

WZÓR UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś