Przejdź do treści głównej
Logotypy "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Utworzenie strony internetowej dot. PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

LSR - ZALICZKI I POŻYCZKI1.Czy w ramach PROW możliwe będzie otrzymanie zaliczek dla beneficjentów (nie licząc kosztów bieżących i aktywizacji)?
Tak – zaliczka, o której mowa w art. 45 ust. 4 rozporządzenia nr 1305/2013, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu WPR (Dz. U. poz. 1130).

2.Tryb/ terminy i zasady rozliczania zaliczki w ramach „funkcjonowania…”
Rozporządzenie nr 1305/2013 (art. 42 ust. 2)
Ustawa o finansowaniu WPR (Dz. U. poz. 1130) – art. 20 i 21
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie udzielania zaliczek (projekt), na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy o finansowaniu WPR.
Zgodnie z projektem ww. rozporządzenia MRiRW rozliczenie zaliczki na koszty bieżące i aktywizację polega na wykazaniu przez beneficjenta, we wnioskach o płatność, kwoty pomocy przysługującej do wypłaty, w terminach, w sposób i na warunkach określonych w umowie o przyznaniu pomocy, lub na zwrocie zaliczki na rachunek bankowy wskazany przez agencję; kwota wypłaconej zaliczki pomniejsza kwotę przysługującą do wypłaty, jeżeli suma kwoty wypłaconej zaliczki i kwoty wypłaconej pomocy przekroczy 90% kwoty pomocy, jaka może zostać wypłacona beneficjentowi w związku z realizacją danej operacji określonej w umowie o przyznaniu pomocy.

3.Projekty grantowe – zasady finansowania i przepływy finansowe, w tym pożyczek z BGK:
  1. W jaki sposób uruchamiane będą pożyczki z BGK? (na rachunek LGD/ rachunek LGD w BGK czy bezpośrednio na rachunek grantobiorcy?)
  2. Na podstawie jakich dokumentów uruchamiane będą pożyczki (umowa SW z LGD/ umowa z grantobiorcą/ faktury grantobiorcy/ wykaz faktur z LGD?
  3. Czy LGD może wykorzystać „wyprzedzające finansowanie” oraz zaliczkę pobraną na „projekt grantowy” na „zaliczki” dla grantobiorców?
Co do zasady pomoc wypłacana jest jako zwrot poniesionych przez beneficjenta wydatków. W przypadku projektów grantowych będzie to zwrot poniesionych przez LGD wydatków na rzecz grantobiorców. Niemniej jednak w przypadku projektów grantowych LGD może skorzystać zarówno z pożyczki z BGK (art. 13 ust. 2 ustawy o finansowaniu WPR) jak i ze środków wyprzedzającego finansowania z ARiMR (art. 18 ustawy o finansowaniu WPR) – 2 instrumenty, które pozwolą zapewnić 100% finansowanie wydatków dokonywanych przez LGD na rzecz grantobiorców.
Podstawą wydatków realizowanych przez LGD są umowy udzielenia grantów zawierane pomiędzy LGD (grantodawcą) a grantobiorcą. Przepisy nie określają z kolei momentu dokonywania wydatków przez LGD na rzecz grantobiorców, pozostawiając to do swobodnej regulacji stron umowy o powierzenie grantu, a w praktyce przede wszystkim do określenia przez LGD w formularzu umowy o udzielenie grantu.
Pożyczka z BGK to swego rodzaju limit środków na koncie bankowym LGD prowadzonym przez BGK, którym to kontem LGD może dysponować tylko na realizację wydatków w ramach projektu grantowego, a więc na rzecz grantobiorców. LGD zleca BGK dokonanie przelewów z tego konta, na konta grantobiorców – szczegółowe zasady korzystania z pożyczki BGK zostaną określone w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o finansowaniu WPR.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś