Przejdź do treści głównej
Logotypy "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Utworzenie strony internetowej dot. PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ZAPISY W LSR, AKTUALIZACJA LSR I WSKAŹNIKÓW


1.Czy możliwe będzie przesuwanie środków pomiędzy działaniami w ramach wdrażania LSR w trakcie realizacji umowy ramowej? Np. z działań infrastrukturalnych na projekt grantowy?
Istnieje możliwość dokonania przedmiotowych modyfikacji pod warunkiem wprowadzenia i uzasadnienia stosownych zmian w LSR.


2.Czy prawdą jest, że do 2018 roku LGD nie może aktualizować LSR pod kątem wskaźników?
Nie istnieje formalny zakaz aktualizowania LSR pod kątem wskaźników do końca 2018 r. Należy jednakże zauważyć, iż zmiana taka wymagałaby zmiany umowy ramowej, na którą zgodę musiałby wyrazić Samorząd Województwa. Biorąc pod uwagę, że do końca 2018 r. LGD musi osiągnąć poziom co najmniej 50% każdego ze wskaźników produktu, który został przewidziany do realizacji w latach 2016 – 2018, a w przypadku gdy LSR przewiduje finansowanie w ramach RPO dodatkowo zrealizuje w co najmniej 85%, wskaźników ujętych w Ramach Wykonania, zmiana taka musiałaby być uzasadniona. Dodatkowo należy pamiętać, iż zgodnie z zapisami § 10 ust. 3 pkt 4 formularza umowy ramowej „zmiana umowy oraz jej załączników nie może wpływać na zmniejszenie na wniosek LGD środków zaplanowanych do finansowania realizacji LSR do końca 2018 i 2021 roku w budżecie LSR, określonych w załączniku nr 1 do umowy”. Powyższe oznacza zatem, iż ewentualna aktualizacja wskaźników będzie musiała się odbywać w ramach kwoty zaplanowanej do realizacji do końca 2018 r.

3.Czy wybór kluczowych grup docelowych i obszarów interwencji określonych w danym LSR ma wykluczać z możliwości wsparcia innych grup docelowych (np. innych grup defaworyzowanych niż te określone w LSR) w ramach ogłaszanych konkursów tematycznych? czy grupy docelowe i obszary interwencji należy jedynie odpowiednio opatrzyć dodatkowymi punktami na etapie oceny projektu?
Czy wszystkie cele i przedsięwzięcia muszą zawierać innowacyjne podejście, nastawione na ochronę środowiska i zmiany klimatu?
W LSR należy wskazać grupy defaworyzowane, które uzyskają wsparcie w jej ramach. Określić w niej także należy grupy docelowe przedsięwzięć realizowanych w ramach LSR. Do LGD należy decyzja które z powyższych grup uzyskają/będą mogły ubiegać się o pomoc.
Nie ma wymogu nakazującego, aby wszystkie cele i przedsięwzięcia zawierały innowacyjne podejście, nastawione na ochronę środowiska i zmiany klimatu. W Poradniku dla LGD zachęca się jedynie grupy, aby poprzez odpowiednie zaprojektowanie kryteriów wyboru operacji, wybierały innowacyjne operacje w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

4. Jak definiować grupy defaworyzowane i czy musza się odnosić wyłącznie do defaworyzacji w kontekście dostępu do ryku pracy?
Grupy defaworyzowane nie muszą odnosić się wyłącznie do defaworyzacji w kontekście dostępu do rynku pracy, jednakże grupy wykluczone / defaworyzowane przede wszystkim odnoszą się do wykluczenia z rynku pracy. Zadaniem LGD jest określenie czy występują dewaworyzowane osoby, jakiej grupy wykluczenia dotyczą i w jakim stopniu występują na obszarze LSR. Po analizie LGD określa czy udzielić pomocy i w jakiej formie.

5.Regulamin konkursu §10 6. W przypadku LSR przewidzianej do współfinansowania ze środków więcej niż jednego EFSI, wyboru dokonuje się, jeżeli przynajmniej w ramach jednego funduszu dostępne są środki finansowe, przy czym jeżeli środki finansowe dostępne są jedynie w ramach EFMR, LSR musi spełniać warunki, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 2.
Pytanie:
Jeżeli LSR (przewidziana do realizacji z więcej niż jednego funduszu) zostanie wybrana a środki dostępne będą tylko z jednego funduszu to oznacza, iż strategia staje się jednofunduszowa i LGD musi ją zaaktualizować?
Tak.

6.Dokumentacja konkursowa na wybór LSR nie zawiera wymogu stosowania obowiązkowych wskaźników, o których mowa w „Poradniku dla LGD …”– rozdział V Cele i wskaźniki, (str. 42). Czy mimo to LGD powinna zastosować wskaźniki wymienione w poradniku?
Dokumentacja konkursowa nie wskazuje na konieczność stosowania obowiązkowych wskaźników wymienionych w „Poradniku dla LGD…”. Instrukcja wypełniania wniosku o wybór LSR zaleca, aby stosować wskazówki i porady w zakresie przygotowania LSR wymienione w poradniku.
W związku z powyższym zdaniem SW zasadne jest zastosowanie oprócz własnych wskaźników także tych opisanych w poradniku.
Poradnik dla LGD w rozdziale V wskazuje, iż załącznik nr 1 do niniejszego poradnika stanowi listę obowiązkowych obszarów tematycznych i wskaźników dla PROW 2014-2020. Oznacza to że każda LSR w przypadku realizacji operacji w danym zakresie musi zawierać co najmniej te obowiązkowe wskaźniki.

7.Jaki zapis powinien znaleźć się w LSR w przypadku gdy do LGD przystępuje miasto o wielkości ponad 20 tys. mieszkańców, a LSR będzie finansowana wyłącznie ze środków EFRROW?
W LSR może taki zapis się znaleźć, ale nie musi.
Brak takiego zapisu nie dyskwalifikuje LSR. Brak możliwości wsparcia większych miast wynika już z PROW 2014-2020 oraz rozporządzenia MRiRW w sprawie poddziałania „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR” (Dz. U. poz. 1570) i zostanie potwierdzony także w § 3 ust. 2 umowy ramowej.
Stosowna informacja w LSR miałaby przede wszystkim walor informacyjny dla potencjalnych beneficjentów.

8.Zmiany umowy ramowej nie mogą wpłynąć na zmianę ilości pkt uzyskanych w dniu wyboru LGD do realizacji LSR. Co wobec tego z punktami uzyskanymi za skład Rady, jeśli wykażę osobę poniżej 35-roku życia, a międzyczasie przekroczy ona ten pułap wiekowy?
Zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 5 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „zmiana umowy oraz jej załączników nie może wpływać na zmniejszenie liczby punktów otrzymanych przez LGD w poszczególnych kryteriach w ramach oceny LSR”. W związku z powyższym LGD, która uzyskała punkty w ramach kryterium nr 2 za posiadanie w składzie organu decyzyjnego osoby poniżej 35 roku życia, będzie musiała zapewnić udział takiej osoby w pracach tego organu do końca realizacji LSR. Nie oznacza to jednak, że musi być to ta sama osoba.
Postanowienie w umowie ramowej mówi o zmianach umowy i jej załączników a nie chociażby o naturalnych procesach jak upływ czasu, który przekłada się na starzenie się każdego człowieka, w tym także członków rady.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś