Przejdź do treści głównej
Logotypy "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Utworzenie strony internetowej dot. PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytucje

 

Instytucje uczestniczące we wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 oraz wdrażające Program

 


Instytucjami uczestniczącymi we wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020, zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, są:

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi - Instytucja Zarządzająca (IZ) PROW 2014-2020
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) - Agencja Płatnicza
ARiMR – IZ w zakresie zapewnienia bezpiecznego systemu elektronicznego do rejestrowania przechowywania i zgłaszania informacji statystycznych na temat programu i jego realizacji
Samorządy Województw - wybór operacji i ustalanie kwot wsparcia oraz przedkładanie wniosków do podmiotu odpowiedzialnego za ostateczną weryfikację kwalifikowalności przed ich zatwierdzeniem, w ramach działania LEADER
Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza (okręgowe stacje chemiczno-rolnicze) - prowadzenie analiz gleb.

Podmiotami wdrażającymi poszczególne działania w ramach PROW 2014-2020 są:
Samorządy Województw, w przypadku działań:
a) Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich
• Poddziałanie – Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii;
• Poddziałanie- Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej;
• Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury oraz powiązanej infrastruktury;
b) Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
• Poddziałanie- Wsparcie przygotowawcze;
• Poddziałanie- Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność;
• Poddziałanie- Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania;
• Poddziałanie- Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
c) Inwestycje w środki trwałe
• Poddziałanie- Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” - tzw. „scalanie gruntów.

Agencja Rynku Rolnego (ARR), w przypadku działań:
a) Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych
• Poddziałanie- Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości żywności;
• Poddziałanie- Wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych.
b) Współpraca
• Poddziałanie: Wsparcie tworzenia i działania grup operacyjnych EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (Współpraca w ramach grup EPI).

Podmiot wybrany na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych, w przypadku działań:
a) Transfer wiedzy i działalność informacyjna
b) Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw.

Pozostałe działania Programu będzie wdrażać Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja będzie wykonywać również zadania związane z wdrożeniem Pomocy technicznej, w tym dotyczące przyznawania tej pomocy.
Podstawowymi zadaniami związanymi z wdrażaniem działań są:
• przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność
• przeprowadzanie kontroli administracyjnej tych wniosków, kontroli na miejscu i kontroli ex-post.

Więcej informacji na stronach poszczególnych Instytucji:
MRiRW- www.mrirw.gov.pl
ARiMR- www.arimr.gov.pl
ARR- www.arr.gov.pl
Samorząd Województwa Śląskiego- www.prow.slaskie.pl
Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza- www.schr.gov.pl
Okręgowa Stacja Chemiczno- Rolnicza w Gliwicach- www.schr.gliwice.pl

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 logotyp

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś