Przejdź do treści głównej
Logotypy "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Utworzenie strony internetowej dot. PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Księga wizualizacji

Księga wizualizacji i logotypy


Unia Europejska wymaga informowania opinii publicznej i wszystkich zainteresowanych, że przedsięwzięcia współfinansowane ze środków EFRROW mogły zostać zrealizowane właśnie dzięki unijnej pomocy finansowej. Informacyjne obowiązki beneficjenta wskazane zostały w załączniku III rozporządzenia 808/2014. Dodatkowo Instytucja Zarządzająca przygotowała opis obowiązków oraz wskazówki do ich wypełnienia, które zawarto w dokumencie zwanym Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020 (w skrócie Księga wizualizacji).  

Poniżej link do strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której umieszczono niezbędne logotypy PROW 2014-2020,  Unii Europejskiej oraz zamieszczono Księgę wizualizacji.

Księga wizualizacji i logotypy

Poniżej przedstawiamy Państwu opinię Departamentu Prawno- Legislacyjnego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2016 r.w zakresie zmiany w załączniku nr III do rozporządzenia nr 808/2014:

"(...) Zgodnie z nowym brzmieniem części 1 pkt 2.2 lit. b załącznika nr III do rozporządzenia nr 808/2014 w okresie realizacji operacji beneficjent informuje opinię publiczną o pomocy otrzymanej z EFRROW, w przypadku operacji niewchodzących w zakres lit c), dla których całkowite wsparcie publiczne przekracza 50 000 EUR, za pomocą mieszczenia w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa przynajmniej jednego plakatu lub tablicy z informacjami na temat projektu, podkreślającymi wsparcie finansowe ze strony Unii. Zmiana ta została wprowadzona rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2016/669 z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 808/2014 w odniesieniu do zmiany i treści programów rozwoju obszarów wiejskich, reklamy tych programów i współczynników przeliczeniowych na duże jednostki przeliczeniowe inwentarza (Dz. Urz. UE L 115 z 29.04.2016 r., str. 33). Na mocy tej zmiany podwyższono z kwoty 10.000 EUR do kwoty 50.000 EUR próg, od którego w okresie realizacji operacji beneficjent ma obowiązek zamieścić plakat lub tablicę informacyjną. Zgodnie z art. 2 rozporządzenia nr 2016/669 wchodzi ono w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, tj. z dniem 6 maja 2016 r. Przepisy rozporządzenia nr 2016/669 nie wprowadzają żadnych przepisów przejściowych, z których wynikałby obowiązek stosowania dotychczasowych zasad w przypadku operacji będących w trakcie realizacji. Należy zatem uznać, że nowe zasady dotyczące obowiązków informacyjnych beneficjenta obowiązują wszystkich beneficjentów bez względu na to, kiedy została zawarta umowa czy wydana decyzja dotycząca przyznania pomocy w ramach PROW 2014-2020. Ponadto wzory umów p przyznaniu pomocy zobowiązują beneficjentów do informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy z EFRROW zgodnie z przepisami załącznika nr III do rozporządzenia nr 808/2014, a także do stosowania przepisów m.in. rozporządzenia nr 808/2014 w sprawach nieuregulowanych umową o przyznaniu pomocy (np. wzór umowy dla operacji typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"). Wobec takiego brzmienia ww. postanowień umownych, zasadne jest przyjęcie, że odsyłają one w zakresie obowiązków informacyjnych każdorazowo, do aktualnego brzmienia załącznika nr III do rozporządzenia nr 808/2014."

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś