Polecamy

Wiadomości


Wnioski o przyznanie pomocy dla poddziałania Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Przekazano pierwszą zatwierdzoną  wersję  wniosków o przyznanie pomocy.


Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - interpretacja MRiRW w aspekcie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Beneficjenci, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy powinni zapoznać się z treścią załączonego dokumentu.


Informacja o rachunkach bankowych wydzielonych do obsługi PROW

Informujemy o zmianach numerów rachunków bankowych wydzielonych do obsługi PROW 2007-2013 oraz 2014-2020.Sukcesy projektów

Działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

Beneficjent: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Tytuł projektu: „Zapora i zbiornik retencyjny na potoku Wilkówka w sołectwie Wilkowice, gm. Wilkowice, pow. bielski, woj. śląskie - etap II”

Wartość dofinansowania EFRROW: 3 449 189,73 zł

Wartość całkowita projektu: 5 963 104,00 zł

Zobacz projekty na mapie

PROW 2007-2013: ponad 5 000 złożonych wniosków o przyznanie pomocy, prawie 2 800 podpisanych umów

oraz ponad 623 000 000 zł wypłaconych środków