Polecamy

Wiadomości


Wskaźniki dotyczące gospodarki wodno-ściekowej

Publikujemy wskaźniki dotyczące gospodarki wodno-ściekowej (wskaźniki zwodociągowania i skanalizowania na koniec 2014 r.)


Udostępniono formularze wniosków o przyznanie pomocy, płatność oraz wzór umowy dla poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego PROW 2014–2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała wzory wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i...


Spotkania dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Zapraszamy na spotkania dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” oraz typu „Gospodarka wodno-ściekowa” Programu Rozwoju Obszarów...Sukcesy projektów

Działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

Beneficjent: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Tytuł projektu: „Zapora i zbiornik retencyjny na potoku Wilkówka w sołectwie Wilkowice, gm. Wilkowice, pow. bielski, woj. śląskie - etap II”

Wartość dofinansowania EFRROW: 3 449 189,73 zł

Wartość całkowita projektu: 5 963 104,00 zł

Zobacz projekty na mapie

PROW 2007-2013: ponad 5 000 złożonych wniosków o przyznanie pomocy, prawie 2 800 podpisanych umów

oraz ponad 623 000 000 zł wypłaconych środków