Polecamy

Wiadomości


Wskaźniki dotyczące gospodarki wodno-ściekowej

Publikujemy wskaźniki dotyczące gospodarki wodno-ściekowej (wskaźniki zwodociągowania i skanalizowania na koniec 2014 r.)


Udostępniono formularze wniosków o przyznanie pomocy, płatność oraz wzór umowy dla poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego PROW 2014–2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała wzory wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i...


Spotkania dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Zapraszamy na spotkania dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” oraz typu „Gospodarka wodno-ściekowa” Programu Rozwoju Obszarów...Sukcesy projektów

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Beneficjent: Gmina Janów

Tytuł projektu: Budowa obiektów sportowych w Lgoczance

Wartość dofinansowania EFRROW: 231 691,33 zł

Wartość całkowita projektu: 383 967,46 zł

Zobacz projekty na mapie

PROW 2007-2013: ponad 5 000 złożonych wniosków o przyznanie pomocy, prawie 2 800 podpisanych umów

oraz ponad 623 000 000 zł wypłaconych środków