Polecamy

Wiadomości


Udostępniono formularze wniosków o przyznanie pomocy, płatność oraz wzór umowy dla poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego PROW 2014–2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała wzory wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i...


Wniosek o zaliczkę

Zgodnie przepisami ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. poz. 1130 z pó źn. zm .)


Udostępniono wzory umów oraz wniosków niezbędnych do realizacji operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

W dniu 01 września 2016 roku Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazał wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznanie pomocy do...Sukcesy projektów

Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Beneficjent: Gmina Pawonków

Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z mechaniczno-biologiczną czyszczalnią ścieków w miejscowości Gwoździany

Wartość dofinansowania EFRROW: 4 000 000,00 zł

Wartość całkowita projektu: 9 422 415,58 zł

Zobacz projekty na mapie

PROW 2007-2013: ponad 5 000 złożonych wniosków o przyznanie pomocy, prawie 2 800 podpisanych umów

oraz ponad 623 000 000 zł wypłaconych środków